30 شهریور 1402
En | 

با هدف بهبود شاخص های کیفی و کمی و به  منظور فراهم آوردن و تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور، ارایه آمارهای مورد نیاز به در این حیطه توسط وزارت بهداشت و درمان صورت می پذیرد.

 براي‌ نخسـتين‌ بار در سال‌ 1335، جمع‌آوري‌ آمـارهاي‌ مـربوط‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ بـهداشـتي‌ و درماني‌ كشـور توسط‌ وزارت‌ بهداري‌ سابق‌ آغاز شد و تا سال‌ 1364 توسط‌ وزارتخانه‌ مذكور ادامه يافت.

   در سال‌ 1364، با ادغام‌ دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و بيمارستانهاي‌ وابسته‌ به‌ آن، وزارت‌ بهداري‌ سابق در قالب‌ تشكيلات‌ جديد و با نام‌ "وزارت‌ بهداشت، درمان‌ و آموزش پزشكي" وظيفه جمع‌آوري‌ و ارائه آمـار فعاليـتهاي‌ بـهداشـتي‌ و درماني را عهده‌دار شده و از آن‌ زمان‌ تاكنون،‌ این فعالیت ادامه یافته است.

از جمله آمارهای تولید شده می توان به:  آمار تعداد پزشکان عمومی، پزشکان متخصص، پزشکان فوق تخصص و پیراپزشکان، تعداد بیمارستان های فعال کشور، آزمایشگاه های تشخیص طبی، مراکز توان بخشی، تعداد داروخانه ها و تعداد پایگاه های اورژانس در این حوزه آمار تخصصی اشاره  کرد.

باذکر این نکته که، تهيه آمار مربوط‌ به‌ پزشكان‌ شاغل‌ در بخش‌ خصوصي،‌ در حال‌ حاضر توسط‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكي‌ كشور صورت‌ مي‌گيرد .


 گزارش‌ها و چکیده‌ها
در اين موضوع چكيده يا گزارشي موجود نيست.

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.