17 خرداد 1402
En | 

 

سواد:

 اطلاعات مربوط به افراد باسواد به همراه جزییات با انجام‌ سرشماری‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسکن‌ توسط مرکز آمار ایران که‌ هر ده‌ سال‌ یک بار تهیه و انتشار می‌یابد در این بخش عرضه شده است. اطلاعات ذکر شده در تمامی سطوح و پوشش جغرافیایی (کل کشور، استان، شهرستان، شهر، آبادی و ...) قابل ارائه است.

اهم فعالیت ها، طرحها در این حوزه:

سال اجرا

عنوان فعالیت، طرح آماری

روش اجرا

دستگاه مجری

1335 تا 1395

سرشماری عمومی نفوس و مسکن

سرشماری

 

مرکزآمار ایران

 

 

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.