08 آذر 1402
En | 
 

آب‌ و هوا :

كشور ايران به دليل گستردگي و وجود كوهستان‌هاي بسيار و زمين‌هاي بياباني و همجواري با دو دريـاي بزرگ در شمال و جنوب و نيز به علت قرار داشتن در مجاورت نسبي اروپا و درياي مديترانه و صحراي بزرگ افريقا و اقيانوس هند و ارتفاعات داخلي آسيا و سرزميـن وسيع سردسيـري، داراي تنوع اقليمي فراواني مي‌باشد. اثر دوري و نزديكي دريا را مي‌تـوان از مقايسه باران بسيار و پوشش گياهي غني و شرايط انساني سواحل دريـاي خزر با بيابان‌هاي خشك و بي‌آب و علف و خالي از سكنه مـراكـز ايران به خوبي درك كرد. امتداد رشته كوه‌ها و قرار داشتن آن‌ها در مقابل يا به موازات بادها و جريانات هوا نيز از عواملي است كه همـواره در تغيير آب و هـوا مؤثر است. در رشتـه كـوه‌هايي كه در مقابل بـادهاي مـرطوب قرار دارند، ميان دامنه‌هاي رو به باد و پشت به باد تفاوت زيادي از نظر مقدار باران و پوشش گيـاهي وجـود دارد.

در اين‌ فصل‌، آمار مربوط ‌به‌ ايستگاه‌هاي‌ همدیدی مستقر در مراكز استان‌ها شامل‌ درجه‌ حرارت‌، بارندگي‌، رطوبت‌ نسبي‌، تعداد روزهاي‌ يخبندان‌، ساعت‌هاي‌ آفتابي‌، حجم آب ریزش درحوضه های آبریز اصلی و سرعت‌ وزش‌ باد ارائه‌ شده‌ است‌.

 اندازه‌گيري‌ مشخصه‌هاي‌ جوي‌ از سال‌ 1320 آغاز شده‌ است‌. در حال‌ حاضر، جمع‌آوري‌ آمارهاي‌ مربوط به‌ هواشناسي‌ از طريق‌ اندازه‌گيري‌ مشخصه‌هاي‌ جوي‌ (دما و...) در ايستگاه‌هاي‌ همدیدی مستقر در نقاط مختلف‌ كشور‌ انجام‌ مي‌‌گيرد

توضيحات ضروري

1- برخي از مركز اسـتان‌ها‌ داراي‌ چند ايستگاه‌ همدیدی بـــوده كه اطلاعات ارائه شده در اين فصل، مربوط‌ به‌ ايسـتگاه‌ مسـتقر در فرودگاه‌ مركز آن اسـتان‌ است‌.

2- در سال 1383 نام حوضه‌هاي آبريز مركزي، هامون و سرخس توسط وزارت نيرو بـه ترتيب به فـلات مـركزي، مــرزي شــرق و قره‌قوم تغيير يافته است.

براي تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات اين فصل، از اطلاعات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، وزارت كشور، سازمان هواشناسي كشور و شركت مديريت منابع آب ايران استفاده شده است. لازم به ذکر است اطلاعات ارائه شده به شیوه ثبتی تولید شده است.

 


نشریات
مرکزآمار ايران در توليد و جمع‌آوري اطلاعات آماري به دو روش اقدام مي‌کند:
١_ توليد اطلاعات از طريق اجراي طرح هاي آماري يا سرشماري ها. در اين روش ، مرکزآمار ايران پس از اجراي طرح يا سرشماري، نتايج آن را به صورت نشريه، گزارش، خلاصه و چکيده از طريق درگاه ملي آماردر اختيار عموم قرار مي‌دهد.
٢_ گردآوری آمار و اطلاعات. در اين روش، تهيه و تولید اطلاعات آماری، توسط سازمان‌ها و دستگاه‌هاي متولي انجام شده و به مرکز آمار ايران، نیز منتقل مي‌شود. برای دسترسی‌ به نشریات آماری‌دستگاه‌های اجرایی می‌توانید به وب‌گاه سازمان های مذکور، مراجعه فرمایید.

گزارش‌ها و چکیده‌ها
در اين موضوع چكيده يا گزارشي موجود نيست.

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.