06 اسفند 1402
En | 

 

استاندارد طرح‌های آمارگيری مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها است كه در راستای رفع ناهماهنگی‌ها در فرايند اجراي طرح‌های آماری ميان سازمان‌های توليد كننده آمار، افزايش دقت آمارهای توليدی، مقايسه‌پذيری و ايجاد انسجام در نظام توليد آمارهای كشور و ارزيابي كيفيت آن‌ها تدوين شده است. اين استانداردها، الگويي يكسان در اختيار توليد كنندكان قرار می‌دهد تا با استفاده از آن بدانند چه فعاليتی را به چه صورت انجام دهند. مرکز آمار ایران نیز بنا به وظیفه قانونی خود در بند «و» از ماده 3 قانون، تهیه و تدوین و بازنگری استاندارد طرح‌های آمارگیری و سایر استانداردهای مورد استفاده در فعالیت‌های آماری را در برنامه کاری خود قرار داده و استانداردها را در موضوعات و ابعاد مختلف تدوین و ارائه نموده است.


آیکوناستانداردهای طرح های آمارگیری- اصول کلی
آیکوناستاندارد طرح های آمارگیری-ارزیابی،کنترل وبهبود مداوم کیفیت
آیکوناستانداردهاي طرح آمارگيري براي استفاده در نظام آماري كشور
تاریخ بروزرسانی: 11 اردیبهشت 1396