30 دی 1400
En | 

طبقه بندی ها

تنظيم سياست‌های اقتصادی - اجتماعی، بهره‌گيری از اطلاعات و آمار در برنامه‌ريزی‌های ملی و منطقه‌ای اقتصاد كشور به ويژه ارزيابی دقيق و علمی برنامه‌های انجام شده از نقطه نظر نيل به اهداف اساسی، تنها به كمك آمارهايی دقيق،‌ جامع و گويا امكان‌پذير است. علاوه بر اين، استفاده از آمار و اطلاعات گردآوری شده از سرشماری‌ها و طرح‌های مختلف آماری زمانی ميسر است كه داده‌ها با بهره‌مندی از سيستمی منظم و منطقی طبقه‌بندی شوند. به همين منظور طبقه‌بندی‌های آماری به عنوان چارچوبی استاندارد و مقايسه‌پذير برای معرفی منظم جريان‌های اقتصادی به كار می‌رود و از ديرباز مورد توجه جوامع و سازمان‌های بين‌المللی بوده و برای پديده‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طبقه‌بندی‌های مشخصی را تهيه و استفاده از آن‌ها را به كشورهای عضو توصيه نموده‌اند. درعين حال چون شرايط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی كشورها يكسان نيست،‌ سازمان‌های بين‌المللی اين اختيار را به كشورها داده‌اند كه با توجه به شرايط موجود با حفظ چارچوب اصلی،‌ تغييرات لازم را در طبقه‌بندی‌ها اعمال كنند و در سطح ملی طبقه‌بندی يكسانی به كار برند. در بند «و» از ماده 3 قانون تأسيس مركز آمار ايران، «تهيه تعاريف، تعيين مفاهيم، معيارها و طبقه‌بندی‌های آماری» به عهده اين مركز گذاشته شده و ماده 8 همان قانون؛ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شركت‌های وابسته به دولت را ملزم به تبعيت از تعاريف و مفاهيم، روش‌ها، معيارها و طبقه‌بندی‌های مركز آمار ايران نموده است. به همین منظور مرکز آمار ایران تدوین و بازنگری طبقه‌بندی های آماری را در دستور کار خود قرار داده و هر ساله با مشارکت صاحبنظران و کارشناسان موضوعی مرتبط این هدف را دنبال می کند.

طبقه‌بندی‌های ملی

 

رديف عنوان طبقه‌بندي عنوان مختصر سال تدوين نسخه ایرانی نسخه ترجمه نسخه بین‌المللی نسخه قبلی
 ۱ طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ISIC Rev.4 ۲۰۰۸   
 ۲ طبقه‌بندی محوری محصولات CPC Ver.2 ۲۰۰۸     
 ۳ طبقه‌بندی بین‌المللی مشاغل ISCO-08 ۲۰۰۸   
 ۴ طبقه‌بندی وظایف دولت COFOG ۱۹۹۹       
 ۵ طبقه‌بندی مصرف فردی بر حسب هدف COICOP ۲۰۱۸        
 ۶ طبقه‌بندی حساب‌های سلامت ICHA ۲۰۰۰     
 ۷ طبقه‌بندی فعالیت‌ها برای آمارهای گذران وقت ICATUS ۲۰۱۶ ICATUS   ICATUS
 ۸ طبقه‌بندی فرهنگ و فراغت ايران ICLC ۲۰۰۹ --      
 ۹ طبقه‌بندی سطوح آموزشی و رشته‌های تحصیلی ISCED 2011-13 ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳     
 ۱۰ طبقه‌بندی فعالیت‌های گردشگری SICTA  ۲۰۰۰ --  
 ۱۱ طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت ICF ۲۰۰۱       
 ۱۲ طبقه‌بندی فعالیت‌ها و هزینه‌های حفاظت از محیط زیست CEPA ۲۰۰۰ -    
 ۱۳ کدهای استاندارد کشوری یا منطقه‌ای برای کاربردهای آماری M49 ۲۰۱۳    
 ۱۴ طبقه‌بندی بین‌المللی سن M74 ۱۹۸۲  
 ۱۵ طبقه‌بندی بر حسب رده‌های عمده اقتصادی BEC v.5   ۲۰۱۶         
 ۱۶ طبقه‌بندی فعالیت‌های آماری CSA  ۲۰۰۹         
 ۱۷ نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا HS ۲۰۱۷    
 ۱۸ طبقه بندی های ثبت حوادث شغلی             

سامانه انتخاب کد طبقه‌بندی‌های استاندارد آماری

جداول مقایسه ای طبقه‌بندی‌ها

طراحی سایت