13 تیر 1399
En | 

نيك راد نقشه (شعبه استان البرز)

استان: البرز
نام مدیر عامل: حسن توكلي
تاریخ گواهينامه: 1400/01/31 پایان اعتبار:
تخصص موضوعی:
اقتصادي، اجتماعي خانوار پایه: 1
صنعت، معدن و زير بنايي پایه: 1
كشاورزي پایه: 1
خدمات پایه: 1
نشانی: كرج - استان البرز- كرج- عظيميه- خيابان پاسداران-غربي- بعد از نيك نژاد- روبروي مدرسه گلها- ساختمان ثنا شماره 24 واحد4
کد پستی: 3155674143
شماره‌های تماس:
ملاحظات:

 
طراحی سایت