11 اسفند 1399
En | 

تقویم انتشاراتی سال ۱۳۹۶ مرکز آمار ایران

توضیح: در ماه مورد نظر اطلاعات هر سلول بیانگر روز انتشار (به عنوان مثال ۲۰ یعنی بیستم ماه مورد نظر) و دوره مرجع آمار (به عنوان مثال نیمه دوم سال ۹۵ یعنی نتایج مربوط به نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی نیمه دوم سال ۹۵) می‌باشد.
دریافت نسخه اکسل
ردیف عنوان
دفتر متولی فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
۱ نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
  ۳۰
(نیمه دوم سال ۹۵)
          ۲۹
(نیمه اول سال ۹۶)
       
۲ نتایج آمارگیری از کرایه ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
  ۲۹
(نیمه دوم سال ۹۵)
          ۲۸
(نیمه اول سال ۹۶)
       
۳ نتایج طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
  ۳۱
(نیمه دوم سال ۹۵)
          ۳۰
(نیمه اول سال ۹۶)

       
۴ نتایج طرح پروانه‌های ساختمانی
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
  ۲۰
(پاییز ۹۵)
  ۲۰
(زمستان ۹۵)
    ۱۵
(بهار ۹۶)
    ۱۶
(تابستان ۹۶)
   
۵ نتایج طرح قیمت و اجاره مسكن در سایر شهرهای كشور
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
        ۳۰
(نیمه دوم سال ۹۵)
          ۳۰
(نیمه دوم سال ۹۵)
 
۶ نتایج طرح قیمت و اجاره مسكن در شهر تهران
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
  ۲۵
(زمستان ۹۵)
    ۲۵
(بهار ۹۶)
    ۲۵
(تابستان ۹۶)
    ۲۵
(پاییز ۹۶)
 
۷ نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
      ۲۵
(چكیده سال ۹۵)
               
۸ نتایج مقدار مصرف انرژی کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
            ۲۰          
۹ نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
                      ۲۰
(چكیده سال ۹۵)
۱۰ نتایج طرح سرشماری از مؤسسات پرورش قارچ خوراكی
دفتر كشاورزی
                    ۳۰
(سال ۹۶)
 
۱۱ نتایج طرح آمارگیری دامداری 
دفتر كشاورزی
                      ۲۸
(سال ۹۶)
۱۲ نتایج طرح آمارگیری باغداری
دفتر كشاورزی
                      ۲۸
(سال ۹۶)
۱۳ نتایج طرح آمار كشتار دام كشتارگاه‌های كشور
دفتر كشاورزی
            ۷
(سال ۹۵)
         
۱۴ بازنگری طبقه‌بندی فعالیت‌های گذران وقت (ICATUS)
دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری
                      ۲۰
۱۵ طبقه‌بندی عمده رده‌های اقتصادی (BEC)
دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری
                      ۲۰
۱۶ جدول داده ستانده ۱۳۹۰
دفتر حساب‌های اقتصادی
      ۳۱
(سال ۹۰)
               
۱۷ حساب‌های ملی ایران - روش تولید (تولید ملی)
دفتر حساب‌های اقتصادی
                ۳۰
(سال ۹۴)
     
۱۸ حساب‌های ملی ایران - روش هزینه (هزینه ملی)
دفتر حساب‌های اقتصادی
                ۳۰
(سال ۹۴)
     
۱۹ حساب‌های ملی فصلی به قیمت‌های جاری و ثابت -  روش‌ تولید
دفتر حساب‌های اقتصادی
    ۱۰
(زمستان ۹۵)
    ۱۵
(بهار ۹۶)
    ۱۵
(تابستان ۹۶)
    ۱۵
(پاییز ۹۶)
۲۰ حساب‌های ملی فصلی به قیمت‌های جاری و ثابت - روش‌ هزینه 
دفتر حساب‌های اقتصادی
    ۱۰
(زمستان ۹۵)
    ۱۵
(بهار ۹۶)
    ۱۵
(تابستان ۹۶)
    ۱۵
(پاییز ۹۶)
۲۱ حساب‌های منطقه‌ای
دفتر حساب‌های اقتصادی
                ۳۰
(سال ۹۴)
     
۲۲ گزارش فصلی تجارت خارجی  (ریالی و دلاری)
دفتر حساب‌های اقتصادی
  ۳۱
(زمستان ۹۵)
      ۳
(بهار ۹۶)
  ۳۰
(تابستان ۹۶)
      ۲
(پاییز ۹۶)
۲۳ سالنامه آماری (فارسی)
دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان
                    ۳۰
(سال ۹۵)
 
۲۴ سالنامه آماری (انگلیسی)
دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان
            ۳۰
(سال ۹۴)
         
۲۵ ایران در آینه آمار (فارسی)
دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان
                      ۱
(سال ۹۵)
۲۶ ایران در آینه آمار (انگلیسی)
دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان
            ۳۰
(سال ۹۴)
         
۲۷ فصلنامه آماری اقتصاد ایران
دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان
          ۲۹
(بهار ۹۶)
    ۲۹
(تابستان ۹۶)
    ۲۳
(پاییز ۹۶)
۲۸ گزیده آمار و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان
      ۱۴                
۲۹ نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵
دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری
          ۱۵            
۳۰ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار
دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری
    ۱۵
(چكیده سال ۹۵)
      ۱۵
(سال ۹۵)
         
۳۱ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار
دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری
  ۱۵
(چكیده زمستان ۹۵)
۳۰
(زمستان ۹۵)
۱۷
(چكیده بهار ۹۶)
  ۱۵
(بهار ۹۶)
۳۰
(چكیده تابستان ۹۶)
  ۱۵
(تابستان ۹۶)
۳۰
(چكیده پاییز ۹۶)
  ۱۵
(پاییز ۹۶)
۳۲ نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی
دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری
                    ۱
(سال ۹۵)
 
۳۳ نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری
دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری
                    ۱
(سال ۹۵)
 
۳۴ نتایج طرح تحقیق و توسعه
دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات
                      ۱۵
(سال ۹۴)
۳۵ نتایج طرح جامع بازرگانی و خدمات
دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات
              ۱۵
(سال ۹۴)
      ۱۶
(سال ۹۵)
۳۶ نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملی
دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات
          ۳۰
(بهار ۹۵)
        ۲۴
(بهار ۹۶)
 
۳۷ اطلس سرشماری ۱۳۹۵
دفتر نقشه و اطلاعات مکانی
                    ۲۱
(سال ۹۵)
 
۳۸ فایل جغرافیایی
دفتر نقشه و اطلاعات مکانی
        ۲۰
(سال ۹۵)
             
۳۹ گزارش عملکرد مرکز آمار ایران
دفتر برنامه‌ریزی، پایش عملکرد و دبیرخانه شورای عالی آمار
      ۱۰
(سال ۹۵)
               
۴۰ نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور 
دفتر شاخص قیمت‌ها
۸
(اسفند ۹۵)
۵
(فروردین ۹۶)
۵
(اردیبهشت ۹۶)
۵
(خرداد ۹۶)
۱
(تیر۹۶)
۱
(مرداد ۹۶)
۱
(شهریور ۹۶)
۱
(مهر ۹۶)
۱
(آبان ۹۶) 
۱
(آذر ۹۶)
۱
(دی ۹۶)
۱
(بهمن ۹۶)
۴۱ نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور
دفتر شاخص قیمت‌ها
۲۳
(سال ۹۵)
                     
۴۲ نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور
دفتر شاخص قیمت‌ها
  ۱
(فروردین ۹۶)
۱
(اردیبهشت ۹۶)
۱
(خرداد ۹۶)
۱
(تیر۹۶)
۱
(مرداد ۹۶)
۱
(شهریور ۹۶)
۱
(مهر ۹۶)
۱
(آبان ۹۶)
۱
(آذر ۹۶)
۱
(دی ۹۶)
۲۹/۱
(بهمن /اسفند ۹۶)
۴۳ نتایج طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور
دفتر شاخص قیمت‌ها
۲۱
(سال ۹۵)
                     
۴۴ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه ای (سال پایه ۱۳۹۰) دفتر شاخص قیمت‌ها
          ۱۶
(سه ماهه اول۹۶) 
۱۶
(سه ماهه دوم ۹۶)
۱۶
(مهر ۹۶)
۱۴
(آبان ۹۶)
۱۶
(آذر ۹۶)
۱۶
(دی ۹۶)
۱۶
(بهمن ۹۶)
۴۵ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای (سال پایه ۱۳۹۰) سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۰
دفتر شاخص قیمت‌ها
          ۱۶            
۴۶ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی)
دفتر شاخص قیمت‌ها
          ۸
تیر/ مرداد
(سه ماهه اول۹۶)
۱۰
(شهریور ۹۶)
۸
(مهر ۹۶)
۸
(آبان ۹۶)
۹
(آذر ۹۶)
۸
(دی ۹۶)
۸
(بهمن ۹۶)
۴۷ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی) سال‌های ۱۳۹۵ - ۱۳۹۰
دفتر شاخص قیمت‌ها
      ۱۷                
۴۸ شاخص‌ مقدار تولید بخش صنعت
دفتر حساب‌های اقتصادی
    ۲۴
(زمستان ۹۵)
    ۲۵
(بهار ۹۶)
    ۲۵
(تابستان ۹۶)
    ۲۳
(پاییز ۹۶)
۴۹ شاخص‌ مقدار تولید بخش كشاورزی
دفتر حساب‌های اقتصادی
                ۲۵
(تابستان ۹۶)
    ۲۳
(پاییز ۹۶)
۵۰ شاخص‌ مقدار تولید بخش معدن
دفتر حساب‌های اقتصادی
    ۲۴
(زمستان ۹۵)
    ۲۵
(بهار ۹۶)
    ۲۵
(تابستان ۹۶)
    ۲۳
(پاییز ۹۶)
۵۱ نتایج شاخص قیمت تولید کننده (PPI)
دفتر شاخص قیمت‌ها
      ۳۰
(سال ۹۵)
  ۱۱
(بهار ۹۶)
    ۱۱
(تابستان ۹۶)
    ۱۱
(پاییز ۹۶)
۵۲ نتایج طرح آمارگیری از قیمت بخش‌های خدمات سال ۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
دفتر شاخص قیمت‌ها       ۱۵                
۵۳ نتایج طرح آمارگیری از قیمت بخش‌های خدمات
دفتر شاخص قیمت‌ها
      ۲۵
(سال ۹۵)
               
۵۴ نتایج طرح شاخص قیمت خدمات
دفتر شاخص قیمت‌ها
        ۱۷
(بهار ۹۶)
    ۱۷
(تابستان ۹۶)
    ۱۷
(پاییز ۹۶)
 
۵۵ نتایج طرح شاخص از قیمت تولید کننده محصولات گاوداری‌های صنعتی 
دفتر شاخص قیمت‌ها
    ۱۰
(زمستان ۹۵)
  ۱۰
(بهار ۹۶)
    ۱۰
(تابستان ۹۶)
    ۱۰
(پاییز ۹۶)
 
۵۶ نتایج طرح شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری‌های صنعتی
دفتر شاخص قیمت‌ها
    ۱۶
(سال ۹۵)
                 
۵۷ نتایج طرح شاخص از قیمت تولید کننده محصولات مرغداریهای صنعتی
دفتر شاخص قیمت‌ها
    ۱۰
(زمستان ۹۵)
  ۱۰
(بهار ۹۶)
    ۱۰
(تابستان ۹۶)
    ۱۰
(پاییز ۹۶)
 
۵۸ نتایج طرح شاخص از قیمت تولید کننده محصولات مرغداریهای صنعتی
دفتر شاخص قیمت‌ها
    ۱۶
(سال ۹۵)
                 
۵۹ نتایج طرح شاخص قیمت تولید کننده بخش برق
دفتر شاخص قیمت‌ها
    ۶
(زمستان ۹۵)
  ۲۵
(بهار ۹۶)
    ۲۵
(تابستان ۹۶)
    ۲۵
(پاییز ۹۶)
 
۶۰ نتایج طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق
دفتر شاخص قیمت‌ها
    ۱۶
(سال ۹۵)
                 
۶۱ نتایج طرح شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت
دفتر شاخص قیمت‌ها
  ۱۴
(زمستان ۹۵)
    ۱۴
(بهار ۹۶)
    ۱۴
(تابستان ۹۶)
    ۱۴
(پاییز ۹۶)
 
۶۲ نتایج طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت
دفتر شاخص قیمت‌ها
  ۱۶
(سال ۹۵)
                   
۶۳ نتایج طرح شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن
دفتر شاخص قیمت‌ها
  ۱۴
(زمستان ۹۵)
    ۱۴
(بهار ۹۶)
    ۱۴
(تابستان ۹۶)
    ۱۴
(پاییز ۹۶)
 
۶۴ نتایج طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن
دفتر شاخص قیمت‌ها
  ۱۶
(سال ۹۵)
                   
۶۵ نتایج طرح شاخص قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی
دفتر شاخص قیمت‌ها
      ۱۶
(زمستان ۹۵)
  ۱۶
(بهار ۹۶)
    ۱۶
(تابستان ۹۶)
    ۱۶
(پاییز ۹۶)
۶۶ نتایج طرح شاخص قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی
دفتر شاخص قیمت‌ها
      ۲۰
(سال ۹۵)
               
۶۷ نتایج طرح شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران
دفتر شاخص قیمت‌ها
  ۱۰
(زمستان ۹۵)
    ۷
(بهار ۹۶)
    ۷
(تابستان ۹۶)
    ۷
(پاییز ۹۶)
 
۶۸ نتایج طرح شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران
دفتر شاخص قیمت‌ها
  ۱۳
(سال ۹۵)
                   
۶۹ نتایج طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی
دفتر شاخص قیمت‌ها
    ۱
(زمستان ۹۵)
  ۲۵
(بهار ۹۶)
    ۲۵
(تابستان ۹۶)
    ۲۵
(پاییز ۹۶)
 
۷۰ نتایج طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی
دفتر شاخص قیمت‌ها
    ۶
(سال ۹۵)
                 
۷۱ نتایج ویژگی های محیط زیستی معادن در حال بهره برداری کشور
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
      ۲۰
(سال ۹۴)
               
                       
طراحی سایت