09 آذر 1399
En | 

تقویم انتشارات و تجدید نظرهای سال ۱۳۹۸ مرکز آمار ایران

توضیح: در ماه مورد نظر اطلاعات هر سلول بيانگر روز انتشار و دوره مرجع آمار منتشر شده می‌باشد. (به عنوان مثال رديف ۱ جدول نشان می‌دهد "نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی" مربوط به دوره مرجع آمار (نیمه دوم سال ۹۷) در ۳۱ ارديبهشت  ماه منتشر خواهد شد. همچنين علامت (*) نشانگر تجديد نظر به دليل تغيير چارچوب نمونه‌گيری و علامت (**) نشان‌دهنده تجديد نظر به دليل تغيير سال پايه در نتايج منتشر شده است.
دریافت نسخه اکسل

 

ردیف عنوان دفتر متولی فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
۱ نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
  ۳۱
(نیمه دوم سال ۹۷)
          ۳۰
(نيمه اول سال ۹۸)
       
۲ نتایج آمارگیری از کرایه ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
  ۳۱
(نیمه دوم سال ۹۷)
          ۳۰
(نيمه اول سال ۹۸)
       
۳ نتایج طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
  ۳۱
(نیمه دوم سال ۹۷)
          ۳۰
(نيمه اول سال ۹۸)
       
۴ نتایج طرح پروانه‌های ساختمانی
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
      ۱۵
(پاییز ۹۷)
  ۳۰
(زمستان ۹۷)
  ۱۵
(بهار ۹۸)
   ۱۵
(تابستان ۹۸)
   
۵ نتایج طرح قیمت و اجاره مسكن در سایر شهرهای كشور
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
    ۳۰
(زمستان ۹۷)
    ۳۰
(بهار ۹۸)
    ۳۰
(تابستان ۹۸)
      ۲۰
(پاييز ۹۸)
۶ نتایج طرح قیمت و اجاره مسكن در شهر تهران
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
  ۳۰
(زمستان ۹۷)
    ۳۰
(بهار ۹۸)
    ۳۰
(تابستان ۹۸)
    ۳۰
(پاییز ۹۸)
 
۷ نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
              ۳۰
(چكيده سال ۹۶)
       
۸ نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور  دفتر صنعت، معدن و زیربنایی                       ۲۰
(چكيده سال ۹۷)
۹ نتایج ویژگی‌های محیط زیستی معادن در حال بهره‌برداری کشور  دفتر صنعت، معدن و زیربنایی           ۴
(سال ۹۶)
           
۱۰ نتايج طرح مقدار مصرف انرژي كارگاه‌هاي صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر  دفتر صنعت، معدن و زیربنایی       ۳۰
(تجدید نظر ۹۵ (*))
               
۱۱ نتايج طرح ویژگی‌های محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر  دفتر صنعت، معدن و زیربنایی       ۳۰
(تجدید نظر ۹۵ (*))
               
۱۲ نتايج طرح تحقیق و توسعه دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات                       ۱۵
(۱۳۹۶)
۱۳ نتايج طرح جامع بازرگانی و خدمات دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات                 ۳۰
(۱۳۹۶)
     
۱۴ نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملی دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات                       ۲۵
(بهار ۹۸)
۱۵ نتایج سالانه طرح آمارگیری نیروی کار دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری   ۳۱
(چكيده سال ۹۷)
    ۳۰
(نشریه سال ۹۷)
             
۱۶ نتایج فصلی طرح آمارگیری نیروی کار دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری   ۱۵
(چكيده زمستان ۹۷)
۳۰
(زمستان ۹۷)
۲۲
(چكيده بهار ۹۸)
  ۱۶
(بهار ۹۸)
۳۰
(چكيده تابستان ۹۸)
  ۱۰
(تابستان ۹۸)
۳۰
(چكيده پاييز ۹۸)
  ۱۰
(پاييز ۹۸)
۱۷ نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری           ۳۱
(چكيده سال ۹۷)
        ۳۰
(سال ۹۷)
 
۱۸ نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری           ۳۱
(چكيده سال ۹۷)
        ۳۰
(سال ۹۷) 
 
۱۹ نتايج آمارگيري باغداری دفتر كشاورزی                       ۲۵
(چكيده ۹۸)
۲۰ نتایج طرح آمار کشتار دام ۹۷ دفتر كشاورزی         ۳۱
(سال ۹۷)
             
۲۱ نتایج فصلی طرح آمار کشتار دام  ۹۸ دفتر كشاورزی   ۳۱
(زمستان ۹۷)
    ۱۵
(بهار ۹۸)
    ۱۵
(تابستان ۹۸)
    ۱۵
(پاییز ۹۸)
 
۲۲ طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی کشور ۹۸ دفتر كشاورزی                       ۲۰
(چكیده ۹۸)
۲۳ نتايج آمارگيري زراعت دفتر كشاورزی       ۳۱
(سال ۹۷)
               
۲۴ نتایج فصلی طرح آمارگیری اندازه‌گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک دفتر كشاورزی       ۳۱
(بهار ۹۸)
    ۳۰
(تابستان ۹۸)
    ۳۰
(پاییز ۹۸)
   
۲۵ گزارش عملكرد مركز آمار ايران دفتر برنامه‌ریزی، پایش عملكرد و دبیرخانه شورایعالی آمار       ۲۵                
۲۶ نتایج ماهانه طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور دفتر شاخص قیمت‌ها ۱
 (اسفند ۹۷) 
۱
(فروردین ۹۸)
۱
(اردیبهشت ۹۸)
۱
(خرداد ۹۸)
۱
(تیر ۹۸)
۱
(مرداد ۹۸)
۱
(شهریور ۹۸)
۱
(مهر ۹۸)
۱
(آبان ۹۸)
۱
(آذر ۹۸)
۱
(دی ۹۸)
۱
(بهمن ۹۸)
۲۷ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور دفتر شاخص قیمت‌ها   ۷
 (سال ۹۷) 
                   
۲۸ نتایج ماهانه طرح شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری کشور دفتر شاخص قیمت‌ها ۱
 (اسفند ۹۷) 
۱
(فروردین ۹۸)
۱
(اردیبهشت ۹۸)
۱
(خرداد ۹۸)
۱
(تیر ۹۸)
۱
(مرداد ۹۸)
۱
(شهریور ۹۸)
۱
(مهر ۹۸)
۱
(آبان ۹۸)
۱
(آذر ۹۸)
۱
(دی ۹۸)
۱
(بهمن ۹۸)
۲۹ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور دفتر شاخص قیمت‌ها   ۷
 (سال ۹۷) 
                   
۳۰ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی - ماهانه) دفتر شاخص قیمت‌ها ۱
 (اسفند ۹۷) 
۱
(فروردین ۹۸)
۱
(اردیبهشت ۹۸)
۱
(خرداد ۹۸)
۱
(تیر ۹۸)
۱
(مرداد ۹۸)
۱
(شهریور ۹۸)
۱
(مهر ۹۸)
۱
(آبان ۹۸)
۱
(آذر ۹۸)
۱
(دی ۹۸)
۱
(بهمن ۹۸)
۳۱ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی - سالانه) دفتر شاخص قیمت‌ها   ۷
 (سال ۹۷) 
                   
۳۲ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه ای (ماهانه) دفتر شاخص قیمت‌ها  ۱۷
(اسفند ۹۷)
۳
(فروردین ۹۸)
۴
(اردیبهشت ۹۸)
۳
(خرداد ۹۸)
۵
(تیر ۹۸)
۳
(مرداد ۹۸)
۳
(شهریور ۹۸)
۴
(مهر ۹۸)
۳
(آبان ۹۸)
۳
(آذر ۹۸)
۵
(دی ۹۸)
۳
(بهمن ۹۸)
۳۳ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای كشور شهری و روستايي به تفکیک استان دفتر شاخص قیمت‌ها   ۷
(فروردین ۹۸)
۶
(اردیبهشت ۹۸)
۵
(خرداد ۹۸)
۵
(تیر ۹۸)
۵
(مرداد ۹۸)
۶
(شهریور ۹۸)
۶
(مهر ۹۸)
۵
(آبان ۹۸)
۷
(آذر ۹۸)
۵
(دی ۹۸)
۵
(بهمن ۹۸)
۳۴ گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقلام خوراکی منتخب دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۷
(اسفند ۹۷)
۷
(فروردین ۹۸)
۶
(اردیبهشت ۹۸)
۹
(خرداد ۹۸)
۶
(تیر ۹۸)
۶
(مرداد ۹۸)
۶
(شهریور ۹۸)
۶
(مهر ۹۸)
۶
(آبان ۹۸)
۷
(آذر ۹۸)
۶
(دی ۹۸)
۶
(بهمن ۹۸)
۳۵ نتایج فصلي شاخص قیمت تولید کننده (PPI) دفتر شاخص قیمت‌ها     ۶
(زمستان ۹۷)
    ۱۱
(بهار ۹۸)
    ۱۱
(تابستان ۹۸)
    ۱۱
(
پاییز ۹۸ و تجدید نظر سری زمانی از سال ۹۵ به بعد(**))
۳۶ نتایج سالانه شاخص قیمت تولید کننده (PPI) دفتر شاخص قیمت‌ها     ۱۱
(سال ۹۷)
                 
۳۷ نتایج سالانه طرح آمارگیری از قیمت بخش‌های خدمات دفتر شاخص قیمت‌ها   ۲۱
(سال ۹۷)
                   
۳۸ نتایج فصلي طرح شاخص قیمت خدمات دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۵
(زمستان ۹۷)
    ۲۰
(بهار ۹۸)
    ۲۰
(تابستان ۹۸)
    ۳۰
(
پاییز ۹۸ و تجدید نظر سری زمانی از سال ۹۵ به بعد(**))
 
۳۹ گزارش سالانه شاخص قیمت کالاهای صادراتی دفتر شاخص قیمت‌ها       ۲۰
(مقدماتی سال ۱۳۹۷)
               
۴۰ گزارش فصلي شاخص قیمت کالاهای صادراتی دفتر شاخص قیمت‌ها           ۳۰
(بهار ۹۸)
    ۳۰
(مقدماتی تابستان ۹۸)
    ۲۷
(مقدماتی پاییز ۹۸)
۴۱ گزارش سالانه شاخص قیمت کالاهای وارداتی دفتر شاخص قیمت‌ها       ۲۰
(مقدماتی سال ۱۳۹۷)
               
۴۲ گزارش فصلي شاخص قیمت کالاهای وارداتی دفتر شاخص قیمت‌ها           ۳۰
(بهار ۹۸)
    ۳۰

(مقدماتی تابستان ۹۸)

    ۲۷
(مقدماتی پاییز ۹۸)
۴۳ نتایج فصلي طرح شاخص از قیمت تولید کننده محصولات گاوداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها   ۳۰
(زمستان  ۹۷)
    ۱۵
(بهار ۹۸)
    ۱۸
(تابستان ۹۸)
    ۱۵
(پاییز ۹۸)
 
۴۴ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها     ۶
(سال ۹۷)
                 
۴۵ نتایج فصلي طرح شاخص از قیمت تولید کننده محصولات مرغداریهای صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها   ۳۰

(زمستان ۹۷)

    ۱۵
(بهار ۹۸)
    ۱۸
(تابستان ۹۸)
    ۱۵
(پاییز ۹۸)
 
۴۶ نتایج سالانه طرح شاخص از قیمت تولید کننده محصولات مرغداریهای صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها     ۶
(سال ۹۷)
                 
۴۷  نتایج فصلي طرح شاخص قیمت تولید کننده بخش برق دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۵
(زمستان ۹۷)
    ۱۰
(بهار ۹۸)
    ۱۲
(تابستان ۹۸)
    ۳۰
(
پاییز ۹۸ و تجدید نظر سری زمانی از سال ۹۵ به بعد(**))
 
۴۸  نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق دفتر شاخص قیمت‌ها   ۲۶
(سال ۹۷)
                   
۴۹ نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۴
(زمستان ۹۷)
    ۱۵
(بهار ۹۸)
    ۱۸
(تابستان ۹۸)
    ۳۰
(
پاییز ۹۸ و تجدید نظر سری زمانی از سال ۹۵ به بعد(**))
 
۵۰ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۶
(سال ۹۷)
                   
۵۱ نتایج فصلي طرح شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۴
(زمستان ۹۷)
    ۱۵
(بهار ۹۸)
    ۱۸
(تابستان ۹۸)
    ۳۰
(
پاییز ۹۸ و تجدید نظر سری زمانی از سال ۹۵ به بعد(**))
 
۵۲ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۶
(سال ۹۷)
                   
۵۳ نتایج فصلي طرح شاخص قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها     ۶
(زمستان ۹۷)
  ۲۷
(بهار ۹۸)
    ۲۷
(تابستان ۹۸)
    ۳۰
(
پاییز ۹۸ و تجدید نظر سری زمانی از سال ۹۵ به بعد(**))
 
۵۴ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها     ۹
(سال ۹۷)
                 
۵۵ نتایج فصلي طرح شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۰
(زمستان ۹۷)
    ۷
(بهار ۹۸)
    ۸
(تابستان ۹۸)
    ۷
(پاییز ۹۸)
 
۵۶ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران دفتر شاخص قیمت‌ها   ۲۱
(سال ۹۷)
                   
۵۷ نتایج فصلي طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها   ۳۱
(زمستان ۹۷)
    ۲۰
(بهار ۹۸)
    ۲۰
(تابستان ۹۸)
    ۲۳
(پاییز ۹۸)
 
۵۸ نتایج سالانه طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها     ۶
(سال ۹۷)
                 
۵۹ گزارش فصلی اقتصاد ایران دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان       ۱۵
(زمستان ۹۷)
    ۱۵
(بهار ۹۸)
    ۱۵
(تابستان ۹۸)
   
۶۰ سالنامه آماری کشور ۱۳۹۶ (نسخه انگلیسی) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان               ۳۰
(سال ۱۳۹۶)
       
۶۱ سالنامه آماری کشور ۱۳۹۷ (نسخه فارسی) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان                     ۳۰
(سال ۱۳۹۷)
 
۶۲ نشریه شاخص­های ماده ۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه (نسخه تکمیلی، سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان             ۳۰          
۶۳ نشریه شاخص­های رصد برنامه ششم توسعه (سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان                     ۳۰  
۶۴ نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌های کشور دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان                       ۲۵
۶۵ حساب‌های ملی ايران - روش توليد (تولید ملی) دفتر حساب‌های اقتصادی                 ۳۰
(سال ۹۶)
     
۶۶ حساب‌های ملی ايران - روش هزينه (هزینه ملی) دفتر حساب‌های اقتصادی                 ۳۰
(سال ۹۶)
     
۶۷ حساب‌های ملي فصلي به قيمت‌های جاری و ثابت - روش‌ توليد دفتر حساب‌های اقتصادی     ۳۰
(زمستان ۹۷)
    ۳۰
(بهار ۹۸)
    ۳۰
(تابستان ۹۸)
    ۲۸
(پاییز ۹۸)
۶۸ حساب‌های ملي فصلي به قيمت‌های جاری و ثابت - روش‌ هزينه دفتر حساب‌های اقتصادی     ۳۰
(زمستان ۹۷)
    ۳۰
(بهار ۹۸)
    ۳۰
(تابستان ۹۸)
    ۲۸
(پاییز ۹۸)
۶۹ حساب‌های منطقه‌ای دفتر حساب‌های اقتصادی                 ۳۰
(سال ۹۶)
     
۷۰ گزارش فصلی تجارت خارجی  (ریالی و دلاری) دفتر حساب‌های اقتصادی     ۲۵
(زمستان ۹۷)
    ۲۵
(بهار ۹۸)
    ۲۵
(تابستان ۹۸)
    ۲۵
(پاییز ۹۸)
۷۱ شاخص‌ مقدار توليد بخش صنعت دفتر حساب‌های اقتصادی     ۲۴
(زمستان ۹۷)
    ۲۴
(بهار ۹۸)
    ۲۴
(تابستان ۹۸)
    ۲۴
(پاییز ۹۸)
۷۲ شاخص‌ مقدار توليد بخش كشاورزی دفتر حساب‌های اقتصادی     ۲۴
(زمستان ۹۷)
    ۲۴
(بهار ۹۸)
    ۲۴
(تابستان ۹۸)
    ۲۴
(پاییز ۹۸)
۷۳ شاخص‌ مقدار توليد بخش معدن دفتر حساب‌های اقتصادی     ۲۴
(زمستان ۹۷)
    ۲۴
(بهار ۹۸)
    ۲۴
(تابستان ۹۸)
    ۲۴
(پاییز ۹۸)
۷۴ سری زمانی حساب‌های ملی و منطقه‌ای دفتر حساب‌های اقتصادی               ۳۰
(تجدید نظر سری زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ (*))
       
۷۵ طبقه‌بندی فعالیت‌­های گذران وقت ایران (بر اساس ICATUS‏ - 2016) دفتر استانداردها و نظارت                      

۲۰

(زمستان ۹۸)

۷۶ طبقه‌­بندی فعالیت­‌های آماری (CSA) دفتر استانداردها و نظارت           ۳۱            
۷۷ چارچوب مديريت كيفيت آمارهای رسمی نظام آماری ايران دفتر استانداردها و نظارت               ۳۰        
                             
 
طراحی سایت