11 فروردین 1402
En | 

 

صورت جلسات دبیرخانه شورای عالی آمار

  کمیته آمارهای بخشی
 کمیته آمارهای بخشی
  کمیسیون تخصصی
 شورای عالی آمار

     

  صورت جلسات شورای سیاستگذاری کیفیت آمار رسمی

شورای سیاستگذاری
کمیته فنی             

 

صورت جلسات ستاد ملی سرشماری ثبتی‌مبنا

  صورتجلسات شورای هماهنگی و تلفیق ستاد ملی سرشماری ثبتی‌مبنا

 

طراحی سایت