09 آبان 1399
En | 

شاخص‌های کلیدی

Linkجمعیت   1395 79926270 نفر
Linkنرخ رشد جمعیت   1390-95 1/24 درصد
Linkنرخ رشد اقتصادی سال پایه 1390 بهار 1399 3/5 - درصد
Linkنرخ رشد اقتصادی (بدون نفت) سال پایه 1390 بهار 1399 1/7 - درصد
Linkبعد خانوار   1395 3/3 -
Linkمیزان شهرنشینی   1395 74 درصد
Linkضریب جینینمودار داینامیک   1398 0/3992 -
Linkضریب نفوذ اینترنت جمعیت 6 ساله و بیشتر 1396 64/0 درصد
Linkنرخ مشارکت اقتصادینمودار داینامیک جمعیت 15 ساله و بیشتر تابستان 1399 41/8 درصد
Linkنرخ بیکارینمودار داینامیک جمعیت 15 ساله و بیشتر تابستان 1399 9/5 درصد
Linkنرخ باسوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر 1395 87/6 درصد
Linkنرخ تورمنمودار داینامیک سال پایه 1395 مهر 1399 27/2 درصد
Linkامید زندگی در بدو تولد مردان 1390 72/1 سال
Linkامید زندگی در بدو تولد زنان 1390 74/6 سال
طراحی سایت