15 تیر 1401
En | 

اعضای دبیرخانه شورای سیاستگذاری کیفیت

 

   

سمانه قادری

رئیس گروه ارزیابی کیفیت آمارها و و دبیر کمیته فنی کیفیت آمارهای رسمی

دستگاه اجرایی: مرکز امار ایران

رایانامه: s_ghaderi@sci.org.ir

       
   

سید جلال­الدین حسینی

کارشناس ارزیابی کیفیت آمارها

دستگاه اجرایی: مرکز آمار ایران

رایانامه: _hoseini@sci.org.irJ

 

طراحی سایت