31 شهریور 1400
En | 

اعضای دبیرخانه شورای سیاستگذاری کیفیت

 

مریم حقیری

آمارشناس ارزیابی کیفیت آمارها

دستگاه اجرایی: مرکز آمار ایران

رایانامه: m_haghiri@sci.org.ir

 

اعظم السادات میری

کارشناس ارزیابی کیفیت آمارها

دستگاه اجرایی: مرکز آمار ایران

رایانامه: A_miri@sci.org.ir

 

سید جلال­الدین حسینی

کارشناس ارزیابی کیفیت آمارها

دستگاه اجرایی: مرکز آمار ایران

رایانامه: J_hoseini@sci.org.ir

   
   
   
   
   
   
   

 

طراحی سایت