11 فروردین 1402
En | 

 

 آیین‌نامه‌ها و مصوبات:

    فهرست آمارهای  رسمی و نشان کیفیت کسب شده:

         آیین‌نامه اجرایی صدور گواهینامه اهتمام به کیفیت آمارهای رسمی ایران

         آیین‌نامه کیفیت آمارهای رسمی ایران

 

 

 ساختار اجرایی:

ارکان دخیل در فرآیند اعطای نشان کیفیت عبارتند از:
•    شورای سیاست‌گذاری کیفیت آمارهای رسمی که به اختصار «شورای کیفیت» نامیده می‌شود،
•    کمیته فنی و
•    دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری کیفیت آمارهای رسمی که به اختصار «دبیرخانه کیفیت» نامیده می‌شود.


 معرفی نشان‌های کیفیت آمارهای رسمی
نشان کیفیت آمارهای رسمی ایران: نشان‌دهنده استقرار و میزان پیاده‌سازی چارچوب کیفیت در دستگاه اجرایی است. انواع نشان کیفیت آمارهای رسمی ایران که از این پس «نشان کیفیت» نامیده می‌شود، عبارت‌اند از: «گواهی‌نامه اهتمام به کیفیت»، «گواهی‌نامه تعهد به کیفیت» و «گواهی‌نامه تضمین کیفیت». بالاترین نشان کیفیت، «گواهی‌نامه تضمین کیفیت» است. «گواهی‌نامه اهتمام به کیفیت» و «گواهی‌نامه تعهد به کیفیت» با امضای رئیس مرکز امار ایران و شورای سیاست‌گذاری کیفیت و «گواهی‌نامه تضمین کیفیت» با امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس شورای‌عالی آمار صادر می‌شود.

• «گواهی‌نامه اهتمام به کیفیت» پس از اولین استقرار چارچوب کیفیت در دستگاه اجرایی برای آن دسته از آمارهای رسمی دستگاه اجرایی صادر می‌شود که فرآیند خود ارزیابی و شناسایی وضع موجود بر اساس چارچوب کیفیت انجام و زمینه‌های بهبود کیفیت برای آن‌ها شناسایی شده است. این گواهی‌نامه به مدت یک سال از زمان صدور، اعتبار دارد.

• «گواهی‌نامه تعهد به کیفیت» زمانی اعطا می‌شود که شرایط و ضوابط تعیین شده برای صدور این گواهی‌نامه، به‌طور کامل توسط دستگاه اجرایی در مورد آمارهای رسمی مورد نظر، رعایت و مدارک و مستندات مربوط ارائه شود. این گواهی‌نامه به مدت دو سال از زمان صدور، اعتبار دارد.

• «گواهی‌نامه تضمین کیفیت» زمانی اعطا می‌شود که شرایط و ضوابط تعیین شده برای صدور این گواهی‌نامه، به‌طور کامل توسط دستگاه اجرایی در مورد آمارهای رسمی مورد نظر، رعایت و مدارک و مستندات مربوط ارائه شود. این گواهی‌نامه به مدت سه سال از زمان صدور، اعتبار دارد.


 

طراحی سایت