31 شهریور 1400
En | 

 

 

 

 

 

 

 

آرش فاضلی

سرپرست دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری و رئیس کمیته فنی کیفیت آمارهای رسمی

دستگاه اجرایی: مرکز امار ایران

رایانامه: A_Fazeli@sci.org.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

سمانه قادری

رئیس گروه ارزیابی کیفیت آمارها و و دبیر کمیته فنی کیفیت آمارهای رسمی

دستگاه اجرایی: مرکز امار ایران

رایانامه: s_ghaderi@sci.org.ir

 

نسرین ابراهیمی

کارشناس آمارهای اقتصادی خانوار

دستگاه اجرایی: مرکز امار ایران

رایانامه:  n_ebrahimi@sci.org.ir

 

اسماعیل امینی

رئیس گروه سنجش نرخ کیفیت کالا

دستگاه اجرایی: سازمان ملی استاندارد ایران

رایانامه: -

 

فاطمه رستمی

رییس گروه مدیریت اطلاعات اقتصادی 

دستگاه اجرایی: وزارت امور اقتصادي و دارايي

رایانامه:

زهره سیفی‌پور

کارشناس پژوهشی گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات 

دستگاه اجرایی: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي

رایانامه: y.seyfipour@irphe.ir

 

الناز کیوانی

رییس گروه آمار محیط زیست

دستگاه اجرایی : سازمان حفاظت محيط زيست كشور

رایانامه:

 

فاطمه مالی

معاون دفتر محاسبه شاخص برنامه ها و سیاست های کلان

دستگاه اجرایی : مرکز آمار ایران

رایانامه: F_Mali@sci.org.ir

 

زهرا ناصری

رئیس گروه طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی

دستگاه اجرایی: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

رایانامه: -

 

 

 

 

 

 

معصومه نصری

کارشناس برنامه‌ریزی ارتباطات و مخابرات

دستگاه اجرایی : وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

رایانامه:

 

طراحی سایت