01 خرداد 1401
En | 

اعضای کمیته فنی کیفیت آمار رسمی

 

 

 

آرش فاضلی

سرپرست دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری و رئیس کمیته فنی کیفیت آمارهای رسمی

دستگاه اجرایی: مرکز امار ایران

رایانامه: A_Fazeli@sci.org.ir

 

   

 

 

 

 

 

 

 

سمانه قادری

رئیس گروه ارزیابی کیفیت آمارها و و دبیر کمیته فنی کیفیت آمارهای رسمی

دستگاه اجرایی: مرکز امار ایران

رایانامه: s_ghaderi@sci.org.ir

 

 

نسرین ابراهیمی

کارشناس آمارهای اقتصادی خانوار

دستگاه اجرایی: مرکز امار ایران

رایانامه:  n_ebrahimi@sci.org.ir

 
   

اسماعیل امینی

معاون دفتر ارزیابی کالا و خدمات

دستگاه اجرایی: سازمان ملی استاندارد ایران

رایانامه: s.amini@isiri.gov.ir

   

 

فاطمه رستمی

رییس گروه مدیریت اطلاعات اقتصادی 

دستگاه اجرایی: وزارت امور اقتصادي و دارايي

رایانامه: rostami.f@mefa.gov.ir

   

زهره سیفی‌پور

کارشناس پژوهشی گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات 

دستگاه اجرایی: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي

رایانامه: y.seyfipour@irphe.ir

   

 

شادی احمدی

کارشناس برنامه‌ریزی محیط زیست

دستگاه اجرایی : سازمان حفاظت محيط زيست كشور

رایانامه: sh.ahmadi@doe.ir

   

 

فاطمه مالی

معاون دفتر محاسبه شاخص برنامه ها و سیاست های کلان

دستگاه اجرایی : مرکز آمار ایران

رایانامه: F_Mali@sci.org.ir

   

 

زهرا ناصری

رئیس گروه طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی

دستگاه اجرایی: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

رایانامه: -z.naseri@iccima.ir

   

 

 

 

 

 

 

 

معصومه نصری

کارشناس برنامه‌ریزی ارتباطات و مخابرات

دستگاه اجرایی : وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

رایانامه:nasri@ict.gov.ir

 

   
 

 

  نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

 
 

 

طراحی سایت