01 شهریور 1398
En | 

دفتر آمارهاي كشاورزي : كميته آمارهاي كشاورزي

دفتر آمارهاي فرهنگي،‌ بازرگاني و خدمات: كميته آمارهاي آموزش و پرورش، كميته آمارهاي امداد امام خميني (ره) ، كميته آمارهاي بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته آمارهاي نظام اداري، كميته آمارهاي ورزش و جوانان، كميته آمارهاي دفاعي، كميته آمارهاي صدا و سيما، كميته آمارهاي آموزش عالي و پژوهش، كميته آمارهاي فرهنگ و هنر، كميته آمارهاي قضايي، كميته‌آمارهاي‌مالي، كميته آمارهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، كميته آمارهاي بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، كميته آمارهاي امور خارجه.

دفتر آمارهاي صنعت، معدن و زير بنايي : كميته آمارهاي آب و برق، كميته آمارهاي انرژي اتمي، كميته آمارهاي صنايع و بازرگاني، كميته آمارهاي حمل و نقل، كميته آمارهاي محيط زيست، كميته آمارهاي نفت و گاز، كميته آمارهاي ارتباطات، كميته آمارهاي عمران شهري و روستايي و انتظامي.

دفتر حساب‌هاي اقتصادي: كميته آمارهاي پولي و بانكي.

دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري:  كميته جمعيت، كميته آمارهاي تعاون، كار و امور اجتماعي.

طراحی سایت