08 آذر 1402
En | 

آيين نامه  تشكيل جلسات و شرح وظايف كميته های آمار بخشی
مصوب جلسه مورخ  1381/8/4 شورای عالی آمار

مقدمه
نظر به گستردگي وظايف درنظام آماري و مركز آمار ايران كه دامنه شمول آن وظايف كميته‌هاي آماربخشي را نيز در برمي‌گيرد، همچنين به منظور جلوگيري ازتداخل وظايف اعضاي كميته‌هاي آماربخشي، راهنماي زيرمبناي تعيين و تبيين وظايف كميته‌ها قرارمي‌گيردتا وظايف تدوين شده براي كميته‌هاي آماربخشي درنظام آماري كشور محقق شود:
تمام اعضاي كميته‌هاي آماربخشي درقبال انجام وظايف محوله به كميته‌ها، مسئوليت يكسان ومشترك دارند. علاوه بروظايف تشريح شده درنظام آماري كشور وظايف ذيل نيز برعهده رئيس واعضاي كميته‌ها مي‌باشد :

5-4-3 وظايف كميته‌هاي آمار بخشي
1-تشكيل گروههاي كاري تخصصي
2-شناسايي تنگناها و مشكلات آماري موجود بخش
3-شناسايي امكانات آماري بخش 
4- شناسايي آمارهاي مورد نياز برنامه و توسعه بخش 
5-مطالعه و پيشنهاد تعاريف و مفاهيم كاربردي در فعاليت‌هاي آماري بخش 
6-نظارت بر بكارگيري تعاريف و مفاهيم آماري استاندارد شده توسط مركز آمار ايران 
7-شناسايي اقلام آماري موجود و مورد نياز 
8-تدوين گزارش تحليلي وضع موجود فعاليت‌هاي آماري بخش
9- پيشنهاد و ارائه برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت فعاليت‌هاي آماري بخش
10-نظارت در پياده سازي و راه اندازي نظام توليد آمارهاي ثبتي‌با انجام هماهنگي‌هاي لازم و همكاري با مركز آمار ايران 
11-ارائه تمهيدات لازم براي مكانيزه كردن آمار و اطلاعات موجود و ايجاد پايگاه اطلاعات آماري بخش
12- ايجاد هماهنگي‌هاي لازم براي اتصال پايگاه اطلاعات آماري بخش به شبكه اطلاع رساني آماري‌كشور 
13- تمهيدات لازم براي تسهيل اطلاع رساني و ارائه آمارهاي توليد شده بخش به كاربران آمار
14-پردازش، تجزيه و تحليل اطلاعات آماري
15-پيشنهاد طرحهاي آماري مورد نياز 
16- تهيه برنامه اجراي طرحهاي آماري مورد نياز همراه با كليه مدارك و مستندات مطابق با الگوي آيين‌نامه اجرايي طرحهاي آماري مصوب شوراي‌عالي آمار
17-پيشنهاد مسئول اجراي طرحهاي آماري براساس اولويتهاي پيش‌بيني شده
18-تهيه و ارائه برنامه فعاليت‌هاي آماري بخش به دبيرخانه شوراي‌عالي آمار جهت بررسي‌هاي فني، اجرايي و مالي
19-پيگيري لازم براي اجراي مصوبات شوراي‌عالي آمار در زمينه فعاليت‌هاي بخش
20- بررسي و تأييد مقدماتي نتايج حاصل از انجام فعاليت‌هاي آماري بخش و ارسال آن به دبيرخانه شوراي‌عالي آمار

الف ـ وظايف رؤساي كميته‌هاي آماربخشي 

1- تلاش درجهت فعال نمودن وادامه كار كميته‌ها
2- تنظيم برنامه كاري كميته وتعيين محل تشكيل جلسات 
3- تنظيم برنامه زمانبندي انجام فعاليتها 
4- تشكيل وفعال نمودن زير كميته‌ها وگروههاي تخصصي 
5- صدور احكام اعضاي زيركميته‌ها وگروههاي تخصصي
6- تقسيم كاربين اعضاي زيركميته‌ وپيگيري انجام آنها
7- تدوين وارائه گزارش كاركميته به دبيرخانه شوراي عالي آمار
8- انجام ساير امور و وظايف محوله ازسوي دبيرخانه شوراي عالي آمار
9- نظارت برحسن انجام مصوبات شوراي عالي آمار توسط كميته، زيركميته‌ها وگروههاي تخصصي 
ب ـ وظايف دبيركميته‌هاي آماربخشي (مديركل آمار و اطلاعات دستگاه ها)
1- تهيه پيش نويس احكام اعضاي كميته، زيركميته‌ها وگروههاي تخصصي 
2- تنظيم دستور جلسات و دعوت از اعضا براي شركت درجلسات 
3- تنظيم گزارش كارها وفعاليت‌هاي كميته براساس الگوي تعيين شده توسط كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار 
4- پيگيري انجام فعاليتها براساس برنامه زمانبندي 
5- ارائه گزارش پيشرفت كارها وفعاليتها مطابق برنامه زمانبندي به كميته 
6- جمع‌آوري گزارشات تدوين شده توسط اعضا وتنظيم آنها به منظور ارائه درجلسات
7- تنظيم صورتجلسات وارسال بموقع آن به دبيرخانه شوراي عالي آمار
8- ابلاغ دستورالعملها ومصوبات شوراي عالي آمار و تصميمات كميته به زيركميته‌ها و گروه های تخصصي 
9- ارائه گزارش جلسات زيركميته‌ها وگروه های تخصصي به كميته
10- انجام وظايف خاص ازسوي رئيس كميته 
دبيركميته علاوه بروظايف مذكور اقدامات زيررا نيز انجام مي‌دهد.
• دبيرخانه كميته آماربخشي رادرواحد آمار واطلاعات دستگاه ذيربط استقرار مي‌دهد. 
• جلسات كميته آماربخشي راحداقل هرماه يكبار تشكيل مي‌دهد.
• هريك ازاعضاي كميته، مسائل مطروحه درارتباط بافعاليت‌هاي كميته رابه نحو مقتضي دراختيار دبيركميته گذاشته وبا هماهنگي وي درخواست تشكيل جلسه فوق‌العاده مي‌نمايد. دبيركميته موظف است باهماهنگي رئيس كميته حداكثر ظرف يك هفته نسبت به تشكيل جلسه فوق‌العاده وطرح مسائل مربوط اقدام نمايد.
ج ـ وظايف مديريتهاي بخشي (سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور)
1- طرح نمودن اهداف، استراتژيها وسياستهاي برنامه‌هاي توسعه درابعاد كلان وبخشي، براساس رهنمودهاي كلي و سياستهاي اصلي بخشها وبرنامه كلان اقتصادي درجلسات كميته (باهماهنگي قبلي بادبيركميته)
2- پيشنهادي نيازهاي آماري برنامه‌ريزي بخش به كميته ومديريت موضوعي مركز آمارايران 
3- ايجاد هماهنگي «بين بخشي» به منظور پيشنهاد نيازهاي آماري برنامه‌ريزي ديگربخشها درارتباط باكميته بخشي مربوط
4- رفع مشكلات وتنگناها بخصوص درزمينه‌هاي اصلاح وياايجادتشكيلات واحدهاي آماري، تأمين نيروي انساني متناسب باوظايف جديد وهمچنين تأمين اعتبار موردنيازكميته
د – وظايف مديريتهاي موضوعي(مركزآمارايران)
1- همكاري درتنظيم دستورجلسات 
2- توجيه اعضاي كميته درارتباط با وظايف كميته‌ها براساس نظام آماري كشور
3- پيگيري اجراي مصوبات شوراي عالي آمار وتصميمات كميته
4- ايجادسازگاري های لازم بين اقلام آماري توليدي، ثبتي ونيازهاي آماري دفاتر بخشي سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور 
5- هدايت ونظارت بركاركميته‌هاي آماربخشي متناسب باشرح وظايف مركز آمار ايران ومصوبه‌هاي هيئت محترم دولت و همچنين تنظيم وارائه گزارش فعاليت‌هاي كميته به دبيرخانه شوراي عالي آمار 
6- ايجاد هماهنگي باساير واحدهاي مركز آمارايران، درموارد لزوم ودعوت ازمديران ذيربط براي شركت درجلسات كميته
هـ ـ وظايف دبيرخانه شوراي عالي آماردرارتباط باكميته‌هاي آماربخشي
1- ابلاغ رهنمودهای كلي، سياست های كلان و مصوبه‌های شورای عالي آماربه كميته‌هاي آماربخشي 
2- نظارت برروند كاركميته‌هاي آماربخشی و پيگيری تشكيل جلسات 
3- ارزيابي نتايج كار و تعداد جلسات كميته‌هاي آماربخشی وانطباق آن با وظايف مندرج درنظام آماري وطرح آن درشوراي عالي آمار(دبيرخانه موظف است درمقاطع سه ماهه عملكرد كميته‌ها رابررسي‌كرده و نتايج ارزيابي خود را درجلسات شوراي عالي آمارارائه نمايد).
4- تلفيق و جمع بندي گزارشات كميته‌هاي آماربخشی و طرح آنها درجلسات شوراي عالي آمار پس از اظهارنظر كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار

2-4-5 تركيب اعضاء كميته‌هاي آمار بخشي
هر يك از كميته‌هاي آمار بخشي مركب از افراد زير است:
1- معاون طرح و برنامه يا عناوين مشابه از دستگاه اجرايي (رئيس كميته)
2- مدير كل آمار و اطلاعات يا عناوين مشابه از دستگاه اجرايي (دبير كميته)
3- مدير كل مربوطه از برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
4- مدير كل مربوطه از مديريت موضوعي مركز آمار ايران 
5-مديران ذيربط آماري سازمان‌هاي وابسته به دستگاه اجرايي 
6- يك نفر عضو هيأت علمي رشته آمار از دانشگاههاي كشور به انتخاب رئيس كميته
تبصره1- كميته آمارهاي جمعيت مركب از افراد زير است:
1-معاون طرحهاي آماري مركز آمار ايران (رئيس كميته)
2-مدير كل دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري مركز آمار ايران (دبير كميته)
3- مدير كل دفتر اقتصاد كلان برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (عضو كميته)
4-مدير كل آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (عضو كميته)
5-مدير كل آمار سازمان ثبت احوال كشور (عضو كميته)
6-نماينده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (عضو كميته)
تبصره 2- در كميته‌هاي آمارهاي  نفت و گاز، آب و برق، محيط زيست ، كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، راه وشهرسازي و ارتباطات علاوه بر اعضاي مذكور در بالا يك نماينده از بانك مركزي جمهوري اسلامي نيز عضويت خواهد داشت.
تبصره 3- رياست كميته‌هاي آمار بخشي برعهده معاون طرح و برنامه يا عناوين مشابه از دستگاه اجرايي است و مدير كل آمار و اطلاعات يا عناوين مشابه از دستگاه مربوطه دبيري كميته را برعهده خواهد داشت. محل دبيرخانه كميته‌هاي آمار بخشي در دستگاه اجرايي مسئول خواهد بود.
و- تشريح گردش كار در نظام آماري كشور
1-كميته‌هاي آمار بخشي كه در وزارتخانه‌ها و ‌دستگاه‌هاي اجرايي مستقرند، مبادرت به تهيه گزارشي مشتمل بر وضع موجود، تبيين مشكلات و تشخيص نيازهاي آماري و ارائه پيشنهادهايي در حيطه فعاليت‌هاي ذيربط خود مي‌نمايند.
2-زير كميته‌هاي آمار بخشي سازمانها و ‌دستگاه‌هاي وابسته به وزارتخانه‌ها، همانند بند 1 همزمان با مرحله 1 مبادرت به تهيه گزارشي در حيطه فعاليت‌هاي ذيربط خود مي‌نمايندو به كميته آمار دستگاه متبوع خود ارسال مي‌دارند.
3-كميته‌هاي آمار بخشي پس از تلفيق نتايج گزارشهاي دريافتي از زير كميته‌هاي خود، گزارش نهايي مربوط به كل بخش خود را براساس دستورالعمل‌هاي كميسيون تخصصي تهيه و به دبيرخانه شوراي‌عالي آمار ارسال مي‌دارند.
4- دبيرخانه شوراي‌عالي آمار گزارشهاي دريافت شده موضوع بند 3 را جهت بررسي و تلفيق به مديريت‌هاي موضوعي مركز آمار ايران ارجاع مي‌دهد.
5- مديريت‌هاي موضوعي مركز آمار ايران با بررسي همه جانبه گزارشهاي دريافت شده، مبادرت به تهيه برنامه اوليه فعاليت‌هاي آماري بخش ذيربط نموده و نتايج را براي بررسي از طريق دبيرخانه شوراي‌عالي آمار به كميسيون تخصصي ارسال مي دارد. چنانچه گزارشهاي دريافتي از كميته‌هاي آماربخشي داراي اشكالات اساسي و غير قابل جمع‌بندي باشد، مركز آمار ايران با ذكر دلايل گزارش را از طريق دبيرخانه شوراي‌عالي آمار جهت تجديدنظر به كميته‌هاي آمار بخشي بازگشت خواهد داد.
6- دبيرخانه شوراي‌عالي آمار پس از تلفيق و جمعبندي برنامه اوليه مديريت‌هاي موضوعي مركز آمار ايران مبادرت به تهيه و تدوين برنامه پيشنهادي فعاليت‌هاي آماري كشور نموده و آن را به كميسيون تخصصي مي‌دهد.
7-كميسيون تخصصي پس از بررسي برنامه اوليه و اعمال تعديلهاي لازم، برنامه فعاليت‌هاي آماري كشور را از طريق دبيرخانه شورا جهت تصويب به شوراي‌عالي آمار ارسال خواهد كرد.
8-مركز آمار ايران در جريان پيگيري و نظارت خود بر فعاليت‌هاي آمار كشور، در هر مرحله كه مواردي را مغايربا برنامه تشخيص دهد، موضوع را جهت طرح در شوراي‌عالي آمار اعلام خواهد كرد.