09 فروردین 1402
En | 

شرح وظايف كارگروه تخصصي استان

1. سياستگذاري فعاليت هاي آماري استان در راستاي سياست هاي شوراي عالي آمار
2.تشخيص و تعيين اولويت هاي موضوع هاي آماري استان منطبق بر  سياست هاي شوراي عالي آمار
3.هماهنگ كردن فعاليت هاي آمار ي دستگاه هاي اجرايي استان در ارتباط با توليد،‌بهنگام سازي ،‌اطلاع رسانِي آماري در راستاي سياست هاي شوراي‌عالي آمار
4.ايجاد زمينه هاي همكاري موثر دستگاه ها و آمادگي افكار عمومي استان در تسريع و تسهيل فعاليت هاي آماري كشور
5.دريافت‌،‌بررسي و تعيين شاخص ها و اقلام آماري مورد نياز بخش هاي مختلف در استان به منظور  برنامه ريزي توليد آن ها
6.بررسي و تصويب طرح ها و تحقيقات آماري پيشنهادي دستگاه هاي اجرايي استان
7.ارايه پيشنهاد ها در زمينه رفع مشكلات اجرايي  فعاليت هاي آماري دستگاه هاي اجرايی
8.فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي ساماندهي آمارهاي ثبتي دستگاه هاي اجرايي درچارچوب نظام آمارهاي ثبتي
9.فراهم آوردن زمينه هاي مناسب به منظور ايجاد پايگاه اطلاعات آماري استان و اطلاع رساني آماري از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
10.بررسي و پيشنهاد اصلاح ساختار تشكيلات واحد آمار در سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي كشور
11.ارايه راهكارهاي مناسب  به منظور اشاعه و ارتقاي فرهنگ آماري و شناساندن اهميت آمار  و آمارگيري ها متناسب با شرايط استان
12.بررسي و ارايه پيشنهاد در جهت استفاده ار فناوري اطلاعات و شيوه هاي نوين آماري به منظور ارتقاي كيفيت  افزايش بهره وري در فعاليت هاي آماري
13.بررسي ، اظهارنظر و ارايه برنامه هاي آموزشي در زمينه بكارگيري آمار و اطلاعات و ترويج فرهنگ استفاده از آن در سطح استان
14.پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات شوراي عالي آمار در استان و ارايه پيشنهادها و گزارش عملكرد كارگروه به شوراي عالي آمار

طراحی سایت