07 خرداد 1402
En | 

اعضاء كارگروه تخصصي استان

موضوع بند 5 ماده 4 برنامه پنج‌ساله آمار كشور(1394-1390)
(لازم به ذکر است کارگروه اطلاعات آمار با ترکیب ذیل براساس مصوبه در چهل و پنجمین جلسه شورای عالی آمار به هیات دولت جهت تصویب و ابلاغ ارائه گردید)

1.استاندار                                                                                
2.معاون برنامه ريزي استاندار
3.رييس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
4.مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان
5.رييس سازمان جهاد كشاورزي استان
6.رييس سازمان آموزش و پرورش استان
7.رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان
8.رييس سازمان صدا و سيماي مركز استان
9.مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان
10.  رييس دانشگاه علوم پزشكي استان
11.  مديركل ثبت احوال استان
12.  نماينده بانك مركزي در استان
13.  مديركل آمار و اطلاعات استان
14.  دونفر از صاحب نظران استان به انتخاب شوراي برنامه ريزي توسعه استان