30 شهریور 1402
En | 
سری زمانی عشایرکوچنده
جمعيت ييلاقي عشاير كوچنده استانهاي كشور در سالهاي 1366-1377 و 1387 

جمعيت عشاير كوچنده كشور بر حسب گروه‌هاي سني در سالهاي 1366-1377 و 1387

جمعيت باسواد عشاير كوچنده در سالهاي 1366-1377 و1387

تعداد انواع دام عشاير كوچنده در سالهاي 1366-1377 و1387