30 شهریور 1402
En | 

روش سرشماری نفوس و مسکن در ایران تا سال 90: (سنتی)

- استفاده از پرسشنامه كاغذي 

- مراجعه مأمور سرشماری به خانوارها و مصاحبه حضوري 

روش سرشماری نفوس و مسکن در ایران در سال 95:  (ترکیبی)

- سرشماري اينترنتي  

- مراجعه مأمور سرشماری و تکمیل اطلاعات خانوار با استفاده از تبلت 

- مصاحبه تلفني براي خانوارهاي غايب در زمان مراجعه مامور