03 مهر 1402
En | 

سرشماری: آمارگیری‌هایی است که کلیه افراد و واحدهای جامعه مورد مطالعه را در برمی‌گیرد و در موارد مشخص به منظور جمع آوری اطلاعات در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مانند نفوس، مسکن، کشاورزی، صنعت، ساختمان، بازرگانی، فرهنگی و سایر فعالیت‌ها صورت می‌گیرد. در صورتیکه سرشماری در سراسر کشور بعمل آید سرشماری عمومی نامیده می‌شود.

سرشماری عمومی به موجب فرمان انجام خواهد شد و ترتیب اجرای آن با هیئت وزیران است. کلیه وزراتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی مکلفند افراد، وسائط نقلیه، وسایل مخابراتی و سایر تجهیزات مورد نیاز سرشماری‌های عمومی را برای مدت معین و به ترتیبی که هیئت وزیران مقرر می‌دارد در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.

بر طبق ماده ۷ قانون مرکز آمار ایران هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسش‌های مربوط به کلیه سرشماری‌ها و آمارگیر‌ها که توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیری‌های مختلف از افراد و موسسات جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرار گیرد.