30 شهریور 1402
En | 

سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از عمده ترین راه های شناخت کشورها برای برنامه ریزی، نظارت، کنترل و  ارزیابی خدمات و فعالیت های ملی و منطقه ای می باشد. سابقه شمارش جمعیت که اصطلاحاً سرشماری نفوس خوانده می شود از دیر باز مورد توجه کشورهای جهان بوده است و همواره دولت ها کوشیده اند از این طریق، تعداد جمعیت کشور و برخی از ویژگی های عمده ی مربوط به آن را جمع آوری کنند.

امروزه در اغلب کشورها سرشماری نفوس به فاصله ۵ یا ۱۰ سال یکبار به مرحله ی اجرا در می آید. در ایران، سرشماری در سال های ۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ شمسی مطابق روش های علمی و متناسب با زمان، انجام شده است. در عملیات سرشماری به تدریج از تکنیک ها و روش های علمی ویژه ای استفاده شده است و بسیاری از کارشناسان در این زمینه تجربیات گرانبهایی را کسب کرده اند. شایان ذکر است قبل از اجرای سرشماری به روش نوین، در سال ۱۳۱۸ شمسی، سرشماری یکروزه در ۳۶ شهر کشور به عمل آمد، ولی این تلاش بنا به دلایلی ناتمام ماند.

در حال حاضر با توجه به اینکه کشور در مرحله گذار از جامعه کمتر توسعه یافته به جامعه توسعه یافته می باشد؛ و از آنجایی که این رهگذر با تغییرات وسیع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رو به رشد می باشد، بنابراین هر قدر که بتوان اطلاعات و آمار بهنگام تری درمورد جمعیت کشور به دست آورد، برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها از دقت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

حجم عملیات و فعالیت های لازم برای اجرای سرشماری به قدری وسیع و گسترده است که باید یک یا چند سال قبل از اجرای سرشماری برای هدایت و برنامه ریزی عملیات مربوط به آن، ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن تشکیل شود. این ستاد برای انجام فعالیت های سرشماری، گروههای کاری مختلف را شامل می شود. علاوه بر این گروه ها، به منظور هماهنگی بیشتر و تسهیل در اخذ تصمیمات ستاد، گروه هماهنگی و تلفیق زیر نظر ستاد سرشماری کشور تشکیل و انجام وظیفه می کند. ریاست ستاد سرشماری کشور برعهده رییس مرکز آمار ایران است و قائم مقام ستاد سرشماری، معاون طرح های آماری مرکز آمار ایران می باشد. ستاد سرشماری کشور می کوشد از تجارب و تخصص های کارکنان سایر سازمان های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بخش خصوصی نیز در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور بهره گیرد.