08 مهر 1402
En | 

(در سطح استان)

جدول ۵۰- خانوارهاي معمولي برحسب جنس و وضع فعاليت سرپرست و تعداد افراد (كل)

جدول ۵۰- خانوارهاي معمولي برحسب جنس و وضع فعاليت سرپرست و تعداد افراد (نقاط شهري)

جدول ۵۰- خانوارهاي معمولي برحسب جنس و وضع فعاليت سرپرست و تعداد افراد (نقاط روستايي)

جدول ۵۰- خانوارهاي معمولي برحسب جنس و وضع فعاليت سرپرست و تعداد افراد (غيرساكن)


(در سطح شهرستان) - كل

 آذربایجان شرقی  آذربایجان غربی  اردبیل  اصفهان  ایلام
 بوشهر  تهران  چهارمحال و بختیاری  خراسان جنوبی  خراسان رضوی
 خراسان شمالی  خوزستان  زنجان  سمنان  سیستان و بلوچستان
 فارس  قزوین  قم  کردستان  کرمان
 کرمانشاه  کهگیلویه و بویراحمد  گلستان  گیلان  لرستان
 مازندران  مرکزی  هرمزگان  همدان  یزد

(در سطح شهرستان) - نقاط شهري

 آذربایجان شرقی  آذربایجان غربی  اردبیل  اصفهان  ایلام
 بوشهر  تهران  چهارمحال و بختیاری  خراسان جنوبی  خراسان رضوی
 خراسان شمالی  خوزستان  زنجان  سمنان  سیستان و بلوچستان
 فارس  قزوین  قم  کردستان  کرمان
 کرمانشاه  کهگیلویه و بویراحمد  گلستان  گیلان  لرستان
 مازندران  مرکزی  هرمزگان  همدان  یزد

(در سطح شهرستان) - نقاط روستايي

 آذربایجان شرقی  آذربایجان غربی  اردبیل  اصفهان  ایلام
 بوشهر  تهران  چهارمحال و بختیاری  خراسان جنوبی  خراسان رضوی
 خراسان شمالی  خوزستان  زنجان  سمنان  سیستان و بلوچستان
 فارس  قزوین  قم  کردستان  کرمان
 کرمانشاه  کهگیلویه و بویراحمد  گلستان  گیلان  لرستان
 مازندران  مرکزی  هرمزگان  همدان  یزد