09 آذر 1399
En | 

1-تهيه چارچوب آماري براي اجراي طرح‌هاي نمونه‌گيري بخش كشاورزي
2- تهيه اطلاعات ساختاري و پايه‌اي بخش كشاورزي در سطح آبادي
3- فراهم كردن داده‌هايي به عنوان محك (Benchmark) به منظور ارزيابي طرح هاي نمونه‌گيري بين سرشماري‌ها
 

طراحی سایت