06 آذر 1399
En | 

-    سرشماري عمومي كشاورزي 1393 اولين طرح آمارگيري مقياس بزرگ كشور است كه با رويكرد جمع‌آوري آمار و اطلاعات از روش كاغذي به روش الكترونيكي تغيير كرده است. در اين روش فرم‌ها و پرسشنامه‌هاي كاغذي حذف و اطلاعات گردآوري شده در قالب پرسشنامه‌هاي الكترونيكي در دستگاه تبلت ثبت شده است. اين امر موجب صرفه‌جويي قابل ملاحظه در خريد كاغذ، چاپ فرم‌ها و پرسشنامه‌ها، انبارداري مدارك و حذف برخي رده‌ها از سازمان اجرايي (رده‌هاي بازبين، مسئول گروه) وسازمان استخراج سرشماري (رده‌هاي داده‌آما، متصدي وريف و كارشناس اديت موضوعي) نسبت به سرشماري‌هاي گذشته گرديده است.
-    طراحي نرم‌افزار كنترل اطلاعات امكان انجام اديت كنترلي اطلاعات را در حين تكميل فرم ها و پرسشنامه ها توسط مأمور سرشماري از طريق نرم‌افزارهاي هوشمند فراهم آورد.
-    از طريق نرم‌افزارهاي طراحي شده در سامانه تحت وب اين امكان فراهم شد كه كارشناسان بتوانند بر نحوه عملكرد مأموران تحت سرپرستي خود نظارت داشته و موارد اشكال را بر طرف نمايند.
-    اجراي دو نوبت آزمايش سرشماري در سال‌هاي 1391 و 1392 زمينه مناسب به منظور تست اقلام آماري، نحوه عملكرد نرم‌افزارها و دستگاه‌هاي تبلت، زمان لازم براي تكميل پرسشنامه‌ها و نحوه پاسخگويي بهره‌بردار كشاورزي و اتخاذ روش مطلوب براي اجراي هر چه بهتر سرشماري در سال 1393 را فراهم آورد.
-    مطالعه و آزمايش روش اجراي سرشماري در شهرها و آبادي‌هاي داراي بافت غير كشاورزي
-    بر اساس مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده در تعداد قابل توجهي از شهرها و آبادي‌هاي بزرگ (257 شهر و 198 آبادي) فراواني تعداد بهره‌برداران كشاورزي قابل توجه نيست. بر اين اساس روش فهرست‌برداري مكان به مكان به منظور شناسايي خانوارهاي بهره‌بردار كشاورزي امري بسيار پرهزينه، وقت‌گير و ناموفق بوده است. در روش جديد، فهرست بهره‌برداران كشاورزي قبل از اجراي سرشماري با مراجعه به منابع اطلاع (منابع ثبتي و مطلعين محلي و…) تهيه و در سرشماري مبناي مراجعه به منظور كسب اطلاع بوده است.
-    مطالعه وضعيت بهره‌برداران غير ساكن در آبادي‌ها و شناسايي آبادي‌هاي خالي از سكنه داراي بهره‌بردار غير ساكن به همراه فهرست بهره‌برداران سال 1382 به منظور تهيه فهرست نهايي بهره‌برداران غيرساكن قبل از اجراي سرشماري
-    حذف برخي اقلام آماري و اضافه شدن اقلام آماري جديد به منظور ارتقا سطح كيفي چارچوب‌هاي آماري فعاليت‌هاي كشاورزي
-    امكان بررسي مقايسه‌اي اطلاعات حاصل از اجراي سرشماري عمومي كشاورزي 1382 و اطلاعات گردآوري شده توسط مأموران سرشماري در تبلت به منظور آگاهي رده‌هاي مديريتي از نحوه پوشش سرشماري در آبادي مورد آمارگيري
-    بررسي تطبيقي اطلاعات حاصل از اجراي سرشماري‌هاي كشاورزي 1382و1393
-    تسريع در انتقال اطلاعات از طريق سامانه تحت وب به مركز آمار ايران
 

طراحی سایت