14 تیر 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان دوم: دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی  » نسبت دانش آموزانی که پایه اول تحصیلی را آغازکرده اندو به پایه پنجم می رسند
 
مرتب سازي براساس:
آرمان دوم: دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی
نسبت دانش آموزانی که پایه اول تحصیلی را آغازکرده اندو به پایه پنجم می رسند
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 - نرخ ماندگاري تحصيل با يك سال تاخير محاسبه مي شود وزارت آموزش و پرورش
1392 94.5 نرخ ماندگاري تحصيل با يك سال تاخير محاسبه مي شود درصد وزارت آموزش و پرورش
1391 95.6 نرخ ماندگاری با یک سال تاخیر محاسبه می گردد درصد از کل دانش آموزان ثبت نام شده در پایه اول ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
1390 94.8 درصد از کل دانش آموزان ثبت نام شده در پایه اول ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
1389 96.74 درصد از کل دانش آموزان ثبت نام شده در پایه اول ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
1388 94.3 درصد از کل دانش آموزان ثبت نام شده در پایه اول ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
1387 91.8 درصد از کل دانش آموزان ثبت نام شده در پایه اول ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
1386 91.6 درصد از کل دانش آموزان ثبت نام شده در پایه اول ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
1385 92.1 درصد از کل دانش آموزان ثبت نام شده در پایه اول ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
1384 93.4 درصد از کل دانش آموزان ثبت نام شده در پایه اول ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت