06 آذر 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان پنجم: بهبود بهداشت مادران  » نسبت زایمان های انجام شده توسط افراد ماهر
 
مرتب سازي براساس:
آرمان پنجم: بهبود بهداشت مادران
نسبت زایمان های انجام شده توسط افراد ماهر
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 98.97 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1392 98.84 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1391 98.79 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1390 98.5 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1389 98.1 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1388 97.7 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1387 96.8 زیج روستایی درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1386 95.6 زیج روستایی درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت