28 شهریور 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار » مصرف انرژی (معادل کیلوگرم) به ازای یک دلار تولید ناخالص داخلی (شدت مصرف انرژی)
 
مرتب سازي براساس:
آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار
مصرف انرژی (معادل کیلوگرم) به ازای یک دلار تولید ناخالص داخلی (شدت مصرف انرژی)
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 - سازمان حفاظت محيط زيست
1392 0.203 درصد سازمان حفاظت محيط زيست
1391 0.277 درصد سازمان حفاظت محیط زیست
1390 0.261 درصد سازمان حفاظت محیط زیست
1389 0.262 درصد سازمان حفاظت محیط زیست
1388 0.28 درصد سازمان حفاظت محیط زیست
1387 0.27 درصد سازمان حفاظت محیط زیست
1386 0.27 درصد سازمان حفاظت محیط زیست
1385 0.27 درصد وزارت نیرو - سازمان حفاظت محیط زیست
1384 0.26 درصد وزارت نیرو - سازمان حفاظت محیط زیست
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت