28 شهریور 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار » سرانه انتشار دی اکسید کربن
 
مرتب سازي براساس:
آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار
سرانه انتشار دی اکسید کربن
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 - کیلوگرم سازمان حفاظت محيط زيست
1392 7632.9 کیلوگرم سازمان حفاظت محيط زيست
1391 7324.00 کیلوگرم سازمان حفاظت محيط زيست
1390 7279.0 کیلوگرم سازمان حفاظت محيط زيست
1389 7124.0 کیلوگرم سازمان حفاظت محيط زيست
1388 7311.9 کیلوگرم سازمان حفاظت محيط زيست
1387 7209.5 کیلوگرم سازمان حفاظت محيط زيست
1386 6882 کیلوگرم سازمان حفاظت محيط زيست
1385 5973 کیلوگرم وزارت نیرو
1384 5578 کیلوگرم وزارت نیرو
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت