28 شهریور 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار » درصد جمعیتی که از سوخت های جامد استفاده می کنند (نقاط شهری)
 
مرتب سازي براساس:
آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار
درصد جمعیتی که از سوخت های جامد استفاده می کنند (نقاط شهری)
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 - مقدار با استفاده از نتايج سرشماري براي يك سال به دست آمده است. (در سرشماری نفوس و مسکن، این سوال از جمعیت پرسیده نشد بلکه از خانوار پرسیده شد که در این‌جا یک معنی می‌دهد.) مرکز آمار ایران-دفتر صنعت، معدن و زيربنايي
1392 -
1391 -
1390 0.05 مقدار با استفاده از نتايج سرشماري براي يك سال به دست آمده است. (در سرشماری نفوس و مسکن، این سوال از جمعیت پرسیده نشد بلکه از خانوار پرسیده شد که در این‌جا یک معنی می‌دهد.) مرکز آمار ایران-دفتر صنعت، معدن و زيربنايي
1389 -
1388 -
1387 -
1386 -
1385 -
1384 0.03 درصد وزارت نیرو
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت