28 شهریور 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار » درصد خانوارهایی که به مسکن ایمن دسترسی دارند
 
مرتب سازي براساس:
آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار
درصد خانوارهایی که به مسکن ایمن دسترسی دارند
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
1392 - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
1391 - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
1390 -
1389 -
1388 86.4 درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
1387 86.9 درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
1386 83.4 درصد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
1385 82.9 درصد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
1384 77 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت