14 تیر 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان دوم: دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی  » نرخ ثبت نام خالص در مدارس ابتدایی
 
مرتب سازي براساس:
آرمان دوم: دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی
نرخ ثبت نام خالص در مدارس ابتدایی
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 98.45 درصد وزارت آموزش و پرورش
1392 98.8 درصد از کل جمعیت 6-10 سال وزارت آموزش و پرورش
1391 98.7 درصد از کل جمعیت 6-10 سال وزارت آموزش و پرورش
1390 98.4 درصد از کل جمعیت 6-10 سال وزارت آموزش و پرورش
1389 97.4 درصد از کل جمعیت 6-10 سال وزارت آموزش و پرورش
1388 97.5 درصد از کل جمعیت 6-10 سال وزارت آموزش و پرورش
1387 95.8 درصد از کل جمعیت 6-10 سال وزارت آموزش و پرورش
1386 96.7 درصد از کل جمعیت 6-10 سال وزارت آموزش و پرورش
1385 97.1 درصد از کل جمعیت 6-10 سال وزارت آموزش و پرورش
1384 98.1 درصد از کل جمعیت 6-10 سال وزارت آموزش و پرورش
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت