14 تیر 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان دوم: دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی  » نرخ باسوادی افراد ۲۴ - ۱۵ سال (مردان)
 
مرتب سازي براساس:
آرمان دوم: دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی
نرخ باسوادی افراد ۲۴ - ۱۵ سال (مردان)
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 98.2 درصد مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1392 97.4 درصد از کل جمعیت 15-24 مردان مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1391 98.3 درصد از کل جمعیت 15-24 مردان مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1390 98.2 درصد از کل جمعیت 15-24 مردان مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1389 98.2 درصد از کل جمعیت 15-24 مردان مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1388 98.1 درصد از کل جمعیت 15-24 مردان مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1387 98.3 درصد از کل جمعیت 15-24 مردان مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1386 98.2 درصد از کل جمعیت 15-24 مردان مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1385 98.1 درصد از کل جمعیت 15-24 مردان مرکز آمار ایران
1384 98.1 درصد از کل جمعیت 15-24 مردان مرکز آمار ایران
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت