14 تیر 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان دوم: دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی  » نرخ باسوادی افراد ۲۴ - ۱۵ سال (زنان)
 
مرتب سازي براساس:
آرمان دوم: دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی
نرخ باسوادی افراد ۲۴ - ۱۵ سال (زنان)
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 97.7 درصد مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1392 98.1 درصد از کل جمعیت 15-24 زنان مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1391 97.7 درصد از کل جمعیت 15-24 زنان مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1390 97.7 درصد از کل جمعیت 15-24 زنان مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1389 97.4 درصد از کل جمعیت 15-24 زنان مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1388 97.1 درصد از کل جمعیت 15-24 زنان مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1387 97.5 درصد از کل جمعیت 15-24 زنان مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1386 97.5 درصد از کل جمعیت 15-24 زنان مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1385 97 درصد از کل جمعیت 15-24 زنان مرکز آمار ایران
1384 96.7 درصد از کل جمعیت 15-24 زنان مرکز آمار ایران
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت