28 شهریور 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان چهارم : کاهش مرگ و میر کودکان » نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال
 
مرتب سازي براساس:
آرمان چهارم : کاهش مرگ و میر کودکان
نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 17.19 زیج روستایی در هر 1000 تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1392 17.53 WHO درهر1000 تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1391 18 WHO در هر 1000 تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1390 19.28 زیج روستایی در هر 1000 تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1389 22.52 DSH در هر 1000 تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1388 20.82 زیج روستایی در هر 1000 تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1387 19.17 زیج روستایی در هر 1000 تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1386 23.34 براساس اطلاعات زیج مناطق روستایی در هر 1000 تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1385 22.84 براساس اطلاعات زیج مناطق روستایی در هر 1000 تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1384 26.00 براساس اطلاعات زیج مناطق روستایی در هر 1000 تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت