28 شهریور 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان چهارم : کاهش مرگ و میر کودکان » نرخ مرگ و میر نوزادان زیر یکسال
 
مرتب سازي براساس:
آرمان چهارم : کاهش مرگ و میر کودکان
نرخ مرگ و میر نوزادان زیر یکسال
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 14.29 زیج روستایی در 1000نفر نوزاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1392 14.43 WHO در 1000 نفر نوزاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1391 14.73 WHO در 1000 نفر نوزاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1390 15.74 زیج روستایی در 1000نفر نوزاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1389 20.32 DSH در 1000 نفر نوزاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1388 17.21 زیج روستایی در 1000 نفر نوزاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1387 15.98 زیج روستایی در 1000نفر نوزاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1386 19.58 براساس اطلاعات زیج مناطق روستایی در 1000نفر نوزاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1385 19.05 براساس اطلاعات زیج مناطق روستایی در 100هزار تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1384 20.84 براساس اطلاعات زیج مناطق روستایی در 100هزار تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت