28 شهریور 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان چهارم : کاهش مرگ و میر کودکان » نسبت کودکان یک ساله واکسینه شده علیه سرخک
 
مرتب سازي براساس:
آرمان چهارم : کاهش مرگ و میر کودکان
نسبت کودکان یک ساله واکسینه شده علیه سرخک
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 99 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1392 98 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1391 100 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1390 99 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1389 99 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1388 99 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1387 100 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1386 95 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1385 97.00 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1384 96.00 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت