06 آذر 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان پنجم: بهبود بهداشت مادران  » نرخ مرگ و میر مادران به هنگام زایمان
 
مرتب سازي براساس:
آرمان پنجم: بهبود بهداشت مادران
نرخ مرگ و میر مادران به هنگام زایمان
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 18.79 در هر 100000 تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1392 22.05 در هر 100000 تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1391 19.42 میزان شاخص ها در سال 92 تجدید نظر شده است در 100هزار تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1390 28.36 در 100هزار تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1389 20.31 در 100هزار تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1388 29.74 در 100هزار تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1387 22.88 در 100هزار تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1386 24.7 در 100هزار تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1385 21.80 در 100هزار تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1384 23.80 در 100هزار تولد زنده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت