28 شهریور 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار » نسبت اراضی پوشیده شده از جنگل به کل مساحت کشور
 
مرتب سازي براساس:
آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار
نسبت اراضی پوشیده شده از جنگل به کل مساحت کشور
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 8.83 درصد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري
1392 8.83 درصد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری
1391 8.83 درصد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری
1390 8.83 درصد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری
1389 8.80 درصد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری
1388 8.80 درصد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری
1387 8.60 درصد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری
1386 8.60 درصد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری
1385 8.60 درصد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری
1384 8.60 درصد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت