28 شهریور 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار » نسبت مساحت مناطق حفاظت شده برای تنوع زیستی به مساحت کل کشور
 
مرتب سازي براساس:
آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار
نسبت مساحت مناطق حفاظت شده برای تنوع زیستی به مساحت کل کشور
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 10.4 درصد سازمان حفاظت محيط زيست
1392 10.30 درصد سازمان حفاظت محیط زیست
1391 10.30 درصد سازمان حفاظت محیط زیست
1390 10.10 درصد سازمان حفاظت محیط زیست
1389 9.80 درصد سازمان حفاظت محیط زیست
1388 7.80 درصد سازمان حفاظت محیط زیست
1387 -
1386 7.80 درصد سازمان حفاظت محیط زیست
1385 7.32 درصد سازمان حفاظت محیط زیست
1384 7.32 درصد سازمان حفاظت محیط زیست
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت