28 شهریور 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار » درصد جمعیتی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند
 
مرتب سازي براساس:
آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار
درصد جمعیتی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 98.13 درصد مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1392 97.63 درصد مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1391 98.47 درصد مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1390 97.91 درصد مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1389 97.88 درصد مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1388 97.88 درصد مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1387 97.25 درصد مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1386 97.02 درصد مركز آمار ايران/ دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
1385 96.9 درصد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
1384 96.6 درصد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت