28 شهریور 1399
En | 
صفحه اصلی MDG » آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار » درصد جمعیتی که دسترسی به بهداشت مناسب محیط (توالت بهداشتی) دارند
 
مرتب سازي براساس:
آرمان هفتم: ایجاد محیط زیست پایدار
درصد جمعیتی که دسترسی به بهداشت مناسب محیط (توالت بهداشتی) دارند
سال مقدار شاخص فراداده مقیاس منبع
1393 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1392 -
1391 95.93 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1390 93.6 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1389 92.51 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1388 90.59 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1387 90.81 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1386 90.68 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1385 90.27 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1384 89.66 درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صفحه اصلی MDG
طراحی سایت