02 خرداد 1401
En | 

تقویم انتشارات و تجديد نظر‌های سال 1399 مرکز آمار ایران  
توضیح: در ماه مورد نظر اطلاعات هر سلول بيانگر روز انتشار و دوره مرجع آمار منتشر شده می‌باشد. به عنوان مثال در رديف 1 جدول چنانچه "نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی" مربوط به دوره مرجع آمار (نیمه دوم سال 98) در سی‌ام ارديبهشت‌ماه منتشر خواهد شد، به صورت ذيل مشخص شود.

دریافت نسخه اکسل
ردیف عنوان دفتر متولی فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
۱ نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
      ۳۰
(نیمه دوم سال ۹۸)
        ۵
(نيمه اول سال ۹۹)
     
۲ نتایج آمارگیری از کرایه ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
      ۳۰
(نیمه دوم سال ۹۸)
        ۵
(نيمه اول سال ۹۹)
     
۳ نتایج طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
      ۳۰
(نیمه دوم سال ۹۸)
          ۵
(نيمه اول سال ۹۹)
   
۴ نتایج طرح پروانه‌های ساختمانی
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
      ۱۵
(پاییز ۹۸)
  ۳۰
(زمستان ۹۸)
  ۱۵
(بهار ۹۹)
   ۱۵
(تابستان ۹۹)
   
۵ نتایج طرح قیمت و اجاره مسكن در سایر شهرهای كشور
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
      ۵
(زمستان ۹۸)
  ۳۰
(بهار ۹۹)
    ۳۰
(تابستان ۹۹)
      ۲۰
(پاييز ۹۹)
۶ نتایج طرح قیمت و اجاره مسكن در شهر تهران
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
    ۱۰
(زمستان ۹۸)
  ۳۰
(بهار ۹۹)
    ۳۰
(تابستان ۹۹)
    ۳۰
(پاییز ۹۹)
 
۷ نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر
دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
          ۳۱
(چكيده اجرای ۹۸)
           
۸ نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور  دفتر صنعت، معدن و زیربنایی                       ۲۷
(چكيده اجرای ۹۹)
۹ نتایج ویژگی‌های محیط زیستی معادن در حال بهره‌برداری کشور  دفتر صنعت، معدن و زیربنایی           ۴
(اجرای ۹۸)
           
۱۰ نتايج طرح مقدار مصرف انرژي كارگاه‌هاي صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر  دفتر صنعت، معدن و زیربنایی         ۳۰
(تجدید نظر اجرای ۹۷ (*))
             
۱۱ نتايج طرح ویژگی‌های محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر  دفتر صنعت، معدن و زیربنایی         ۳۰
(تجدید نظر اجرای ۹۷ (*))
             
۱۲ نتايج طرح جامع بازرگانی و خدمات دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات         ۳۱              
۱۳ نتایج آمارگیری گذران وقت دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری      

۲۸
(زمستان  ۱۳۹۸)

    ۱
(بهار ۱۳۹۹)
    ۱۶
(تابستان ۱۳۹۹)
  ۱۱
(سالانه ۱۳۹۹) 
۱۴ نتایج سالانه طرح آمارگیری نیروی کار دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری   ۳۱
(چكيده سال ۱۳۹۸)
      ۳۱
(نشریه سال ۱۳۹۸)
           
۱۵ نتایج فصلی طرح آمارگیری نیروی کار دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری ۱۵
(چكيده زمستان ۱۳۹۸)
  ۳
(نشریه زمستان ۱۳۹۸)
۲۵
(چکیده بهار ۱۳۹۹)
  ۱
(نشریه بهار ۱۳۹۹)
۱۵
(چكيده تابستان ۱۳۹۹)
  ۴
(نشریه تابستان ۱۳۹۹)
۱۵
(چكيده پایبز ۱۳۹۹)
  ۳
(نشریه پاییز ۱۳۹۹)
۱۶ نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری         ۳۰
(نشریه روستایی سال ۱۳۹۸)
              
۱۷ نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری         ۳۰
(نشریه شهری سال ۱۳۹۸)
              
۱۸ نتايج آمارگيری باغداری دفتر كشاورزی         ۳۱              
۱۹ نتایج طرح آمار کشتار دام سال 98 دفتر كشاورزی          ۳۱               
۲۰ نتایج فصل زمستان طرح آمار کشتار دام  ۹۸ دفتر كشاورزی   ۳۱                    
۲۱ نتایج ماهانه طرح آمار کشتار دام ۹۹ دفتر كشاورزی   ۳۱
(نتایج فروردین ۹۹)
۳۱
(نتایج اردیبهشت ۹۹)
۳۱
(نتایج خرداد ۹۹)
 ۳۰
(نتایج تیر ۹۹)
۳۱
(نتایج مرداد ۹۹)
۳۰
(نتایج شهریور ۹۹)
۲۹
(نتایج مهر ۹۹)
۳۰
(نتایج آبان ۹۹)
۳۰
(نتایج آذر ۹۹)
۳۰
(نتایج دی ۹۹)
۲۷
(نتایج بهمن ۹۹)
۲۲ طرح آمارگیری از گاوداری‌های صنعتی کشور ۹۸ دفتر كشاورزی         ۳۱              
۲۳ چکیده نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک - فصلی دفتر كشاورزی ۳۱
(زمستان ۹۸)
    ۳۱
(بهار ۹۹)
    ۳۰
(تابستان ۹۹)
    ۳۰
(پاییز ۹۹)
   
۲۴ نتایج تفصیلی طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک - (پاییز ۹۸ تا تابستان ۹۹) دفتر كشاورزی               ۳۰        
۲۵ چکیده نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سنگین فصلی (زمستان 98، بهار، تابستان و پاییز 99) دفتر کشاورزی

۳۱

(زمستان ۹۸)

   

۳۱

(بهار ۹۹)

   

۳۰

(تابستان ۹۹)

   

۳۰

(پاییز ۹۹)

   
۲۶ نتایج تفصیلی طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سنگین (زمستان 98 تا پاییز 99) دفتر کشاورزی                     ۳۰  
۲۷ چکیده نتایج طرح آمارگیری دامداری - 1399 دفتر کشاورزی                       ۲۵
۲۸ چکیده طرح بهنگام‌سازی چارچوب گلخانه‌ها دفتر کشاورزی                       ۲۵
۲۹ چکیده طرح آمارگیری از مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی - 1399 دفتر کشاورزی                       ۲۵
۳۰ چکیده طرح آمارگیری از مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار - 1399 دفتر کشاورزی                     ۳۰  
۳۱ چکیده طرح آمارگیری از مؤسسات پرورش مرغ مادر - 1399 دفتر کشاورزی                   ۳۰    
۳۲ چکیده طرح آمارگیری از مؤسسات جوجه‌کشی - 1399 دفتر کشاورزی                 ۳۰      
۳۳ گزارش عملکرد مرکز آمار ایران دفتر برنامه‌ریزی، پایش عملکرد و دبیرخانه شورایعالی آمار       ۱۵                
۳۴ نتایج ماهانه طرح شاخص قیمت مصرف‌ کننده خانوارهای روستایی کشور دفتر شاخص قیمت‌ها ۱
 (اسفند ۹۸) 
۱
(فروردین ۹۹)
۱
(اردیبهشت ۹۹)
۱
(خرداد ۹۹)
۱
(تیر ۹۹)
۱
(مرداد ۹۹)
۱
(شهریور ۹۹)
۱
(مهر ۹۹)
۱
(آبان ۹۹)
۱
(آذر ۹۹)
۱
(دی ۹۹)
۱
(بهمن ۹۹)
۳۵ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای روستایی کشور دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۰                    
۳۶ نتایج ماهانه طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور دفتر شاخص قیمت‌ها ۱
 (اسفند ۹۸) 
۱
(فروردین ۹۹)
۱
(اردیبهشت ۹۹)
۱
(خرداد ۹۹)
۱
(تیر ۹۹)
۱
(مرداد ۹۹)
۱
(شهریور ۹۹)
۱
(مهر ۹۹)
۱
(آبان ۹۹)
۱
(آذر ۹۹)
۱
(دی ۹۹)
۱
(بهمن ۹۹)
۳۷ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۰                    
۳۸ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی - ماهانه) دفتر شاخص قیمت‌ها ۱
 (اسفند ۹۸) 
۱
(فروردین ۹۹)
۱
(اردیبهشت ۹۹)
۱
(خرداد ۹۹)
۱
(تیر ۹۹)
۱
(مرداد ۹۹)
۱
(شهریور ۹۹)
۱
(مهر ۹۹)
۱
(آبان ۹۹)
۱
(آذر ۹۹)
۱
(دی ۹۹)
۱
(بهمن ۹۹)
۳۹ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی - سالانه) دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۰                    
۴۰ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای (ماهانه) دفتر شاخص قیمت‌ها ۲۵
 (اسفند ۹۸) 
۳
(فروردین ۹۹)
۳
(اردیبهشت ۹۹)
۳
(خرداد ۹۹)
۴
(تیر ۹۹)
۳
(مرداد ۹۹)
۵
(شهریور ۹۹)
۳
(مهر ۹۹)
۳
(آبان ۹۹)
۳
(آذر ۹۹)
۴
(دی ۹۹)
۳
(بهمن ۹۹)
۴۱ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور به تفکیک استان دفتر شاخص قیمت‌ها ۲۵
 (اسفند ۹۸) 
۶
(فروردین ۹۹)
۶
(اردیبهشت ۹۹)
۷
(خرداد ۹۹)
۵
(تیر ۹۹)
۵
(مرداد ۹۹)
۵
(شهریور ۹۹)
۵
(مهر ۹۹)
۵
(آبان ۹۹)
۶
(آذر ۹۹)
۵
(دی ۹۹)
۵
(بهمن ۹۹)
۴۲ گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقلام خوراکی منتخب دفتر شاخص قیمت‌ها ۲۵
 (اسفند ۹۸) 
۶
(فروردین ۹۹)
۶
(اردیبهشت ۹۹)
۷
(خرداد ۹۹)
۶
(تیر ۹۹)
۱۰
(مرداد ۹۹)
۶
(شهریور ۹۹)
۶
(مهر ۹۹)
۸
(آبان ۹۹)
۶
(آذر ۹۹)
۶
(دی ۹۹)
۱۰
(بهمن ۹۹)
۴۳ نتایج فصلی شاخص قیمت تولید کننده (PPI) دفتر شاخص قیمت‌ها     ۶
(زمستان ۱۳۹۸)
    ۱۱
(بهار ۱۳۹۹)
    ۱۱
(تابستان ۱۳۹۹)
    ۱۱
(پاییز ۱۳۹۹)
۴۴ نتایج سالانه شاخص قیمت تولید کننده (PPI) دفتر شاخص قیمت‌ها     ۱۱
(سال ۱۳۹۸)
                 
۴۵ نتایج سالانه طرح آمارگیری از قیمت بخش‌های خدمات دفتر شاخص قیمت‌ها   ۲۰
(سال ۱۳۹۸)
                   
۴۶ نتایج فصلی طرح شاخص قیمت خدمات  دفتر شاخص قیمت‌ها  

۱۵
(زمستان ۱۳۹۸)

    ۱۵
(بهار ۱۳۹۹)
    ۱۵
(تابستان ۱۳۹۹)
    ۱۵
(پاییز ۱۳۹۹)
 
۴۷ گزارش سالانه شاخص قیمت کالاهای صادراتی دفتر شاخص قیمت‌ها       ۱۰
(سال ۱۳۹۸ مقدماتی)
               
۴۸ گزارش فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی دفتر شاخص قیمت‌ها      ۳۱
(زمستان  ۱۳۹۸ مقدماتی)
    ۳۱
(بهار ۱۳۹۹ مقدماتی)
    ۳۰
(تابستان ۱۳۹۹ مقدماتی)
    ۲۷
(پاییز ۱۳۹۹ مقدماتی)
۴۹ گزارش سالانه شاخص قیمت کالاهای وارداتی دفتر شاخص قیمت‌ها       ۱۰
(سال ۱۳۹۸ مقدماتی)
               
۵۰ گزارش فصلی شاخص قیمت کالاهای وارداتی دفتر شاخص قیمت‌ها      ۳۱
(زمستان  ۱۳۹۸ مقدماتی)
    ۳۱
(بهار ۱۳۹۹ مقدماتی)
    ۳۰
(تابستان ۱۳۹۹ مقدماتی)
    ۲۷
(پاییز ۱۳۹۹ مقدماتی)
۵۱ نتایج فصلی طرح شاخص از قیمت تولید کننده محصولات گاوداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها   ۳۰

(زمستان ۹۸)

    ۱۵
(بهار ۹۹)
    ۱۸
(تابستان ۹۹)
    ۱۵
(پاییز ۹۹)
 
۵۲ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها     ۷
(سال ۹۸)
                 
۵۳ نتایج فصلی طرح شاخص از قیمت تولید کننده محصولات مرغداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها   ۳۰

(زمستان ۹۸)

    ۱۵
(بهار ۹۹)
    ۱۸
(تابستان ۹۹)
    ۱۵
(پاییز ۹۹)
 
۵۴  نتایج سالانه طرح شاخص از قیمت تولید کننده محصولات مرغداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها     ۷
(سال ۹۸)
                 
۵۵  نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۵

(زمستان ۱۳۹۸)

    ۱۵
(بهار ۱۳۹۹)
    ۱۵
(تابستان ۱۳۹۹)
    ۱۵
(پاییز ۱۳۹۹)
 
۵۶ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۸
(سال ۱۳۹۸)
                   
۵۷ نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۵
(زمستان ۱۳۹۸)
    ۱۵
(بهار ۱۳۹۹)
    ۱۵
(تابستان ۱۳۹۹)
    ۱۵
(پاییز ۱۳۹۹)
 
۵۸ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۸
(سال ۱۳۹۸)
                   
۵۹ نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۵
(زمستان ۱۳۹۸)
    ۱۵
(بهار ۱۳۹۹)
    ۱۵
(تابستان ۱۳۹۹)
    ۱۵
(پاییز ۱۳۹۹)
 
۶۰ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۸
(سال ۱۳۹۸)
                   
۶۱ نتایج فصلی طرح شاخص قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها   ۳۱
(زمستان ۹۸)
    ۲۰
(بهار ۹۹)
    ۲۰
(تابستان ۹۹)
    ۲۰
(پاییز ۹۹)
 
۶۲ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها     ۱۴
(سال ۹۸)
                 
۶۳ نتایج فصلی طرح شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران دفتر شاخص قیمت‌ها    ۱۰
(زمستان ۹۸) 
    ۷
(بهار ۹۹)
    ۷
(تابستان ۹۹)
    ۷
(پاییز ۹۹)
 
۶۴ نتایج سالانه طرح شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران دفتر شاخص قیمت‌ها    ۲۱
(سال ۹۸) 
                   
۶۵ نتایج فصلی طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها      ۱۰
(زمستان ۹۸) 
  ۲۹
(بهار ۹۹)
    ۲۸
(تابستان ۹۹)
    ۲۸
(پاییز ۹۹)
 
۶۶ نتایج سالانه طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها     ۱۸
(سال ۹۸)
                 
۶۷ گزارش فصلی اقتصاد ایران دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان ۲۰
(نسخه پاییز ۹۸)
    ۲۰
(نسخه زمستان ۹۸)
    ۲۰
(نسخه بهار ۹۹)
    ۲۰
(نسخه تابستان ۹۹)
   
۶۸ گزارش فصلی وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان               ۵
(نسخه بهار ۹۹)
    ۵
(نسخه تابستان ۹۹)
 
۶۹ سالنامه آماری کشور 1397 (نسخه انگلیسی) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان               ۳۰        
۷۰ سالنامه آماری کشور 1398 (نسخه فارسی) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان                     ۳۰  
۷۱ نشریه سری زمانی نماگرها و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 55 سال کشور دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان                 ۱۵      
۷۲ نشریه شاخص‌های رصد برنامه ششم توسعه (سال‌های 1396 و 1398) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان                   ۱۵    
۷۳ نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌های کشور (1398-1394) فتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان             ۱۵          
۷۴ حساب‌های ملی ایران - روش تولید (تولید ملی) دفتر حساب‌های اقتصادی       ۳۰
(سال ۹۶)
        ۳۰
(سال ۹۷)
     
۷۵ حساب‌های ملی ایران - روش هزینه (هزینه ملی) دفتر حساب‌های اقتصادی       ۳۰
(سال ۹۶)
        ۳۰
(سال ۹۷)
     
۷۶ حساب‌های ملی فصلی به قیمت‌های جاری و ثابت - روش تولید دفتر حساب‌های اقتصادی     ۳۱
(زمستان ۹۸)
    ۱۵
(بهار ۹۹)
    ۱۵
(تابستان ۹۹)
    ۱۶
(پاییز ۹۹)
۷۷ حساب‌های ملی فصلی به قیمت‌های جاری و ثابت - روش هزینه دفتر حساب‌های اقتصادی     ۳۱
(زمستان ۹۸)
    ۱۵
(بهار ۹۹)
    ۱۵
(تابستان ۹۹)
    ۱۶
(پاییز ۹۹)
۷۸ حساب‌های منطقه‌ای دفتر حساب‌های اقتصادی       ۳۰
(سال ۹۶)
        ۳۰
(سال ۹۷)
     
۷۹ گزارش فصلی تجارت خارجی (ریالی و دلاری) دفتر حساب‌های اقتصادی     ۳۱
(زمستان ۹۸)
    ۱۵
(بهار ۹۹)
    ۱۵
(تابستان ۹۹)
    ۱۶
(پاییز ۹۹)
۸۰ شاخص‌ مقدار توليد بخش صنعت دفتر حساب‌های اقتصادی     ۳۱
(زمستان ۹۸)
    ۱۵
(بهار ۹۹)
    ۱۵
(تابستان ۹۹)
    ۱۶
(پاییز ۹۹)
۸۱ شاخص‌ مقدار توليد بخش کشاورزی دفتر حساب‌های اقتصادی     ۳۱
(زمستان ۹۸)
    ۱۵
(بهار ۹۹)
    ۱۵
(تابستان ۹۹)
    ۱۶
(پاییز ۹۹)
۸۲ شاخص‌ مقدار توليد بخش معدن دفتر حساب‌های اقتصادی     ۳۱
(زمستان ۹۸)
    ۱۵
(بهار ۹۹)
    ۱۵
(تابستان ۹۹)
    ۱۶
(پاییز ۹۹)
۸۳ فهرست تقسیمات کشوری ۹۸ دفتر نقشه و اطلاعات مکانی         ۳۱              
۸۴ نقشه تقسیماتی استان به تفکیک شهرستان ۹۸ دفتر نقشه و اطلاعات مکانی               ۳۰        
۸۵ طبقه‌بندی بین‌المللی مشاغل (فایل اکسل) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری ۳۱                      
۸۶ طبقه‌­بندی فعالیت­‌های اقتصادی (فایل اکسل) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری   ۳۱                    
۸۷ طبقه‌بندی سطوح آموزشی و رشته‌های تحصیلی (فایل اکسل) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری   ۳۱                    
۸۸ طبقه‌­بندی محوری محصولات (فایل اکسل) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری     ۳۱                  
۸۹ طبقه‌بندی فعالیت‌ها برای آمارهای گذران وقت (فایل اکسل) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری     ۳۱                  
۹۰ طبقه‌­بندی فعالیت­‌های آماری (فایل اکسل) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری       ۳۱                
۹۱ طبقه‌بندی بر حسب رده‌های عمده اقتصادی (فایل اکسل) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری       ۳۱                
۹۲ طبقه‌­بندی وظایف دولت (فایل اکسل) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری         ۳۱              
۹۳ طبقه‌بندی مصرف فردی بر حسب هدف (فایل اکسل) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری         ۳۱              
۹۴ طبقه‌­بندی حساب‌های سلامت (فایل اکسل) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری           ۳۱            
۹۵ طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت (فایل اکسل) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری             ۳۰          
۹۶ طبقه‌­بندی فرهنگ و فراغت ایران (فایل اکسل) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری               ۳۰        
۹۷ کدهای استاندارد کشوری یا منطقه‌ای برای کاربردهای آماری (فایل اکسل) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری                 ۳۰      
۹۸ طبقه‌­بندی بین‌المللی سن (فایل اکسل) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری                   ۳۰    
۹۹ طبقه‌بندی فعالیت‌های گردشگری (فایل اکسل) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری                     ۳۰  
۱۰۰ طبقه‌­بندی فعالیت­‌ها و هزینه‌های حفاظت از محیط زیست (فایل اکسل) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری                       ۲۰
۱۰۱ نشریه طبقه‌بندی بین‌المللی مصرف فردی بر حسب هدف (COICOP 2018) (ترجمه) دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری                       ۲۵
                             
 
طراحی سایت