05 مهر 1402
En | 

تقویم انتشارات و تجديد نظر‌های سال 1400 مرکز آمار ایران


توضیح: در ماه مورد نظر، اطلاعات هر سلول بيانگر روز انتشار و دوره مرجع آمار منتشر شده می‌باشد. به عنوان مثال در رديف 1 جدول چنانچه «نتایج ماهانه طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور» مربوط به دوره مرجع آمار (مرداد 1400) در یکم شهریور‌ماه منتشر خواهد شد، به صورت 1 (مرداد 1400) درج می‌شود.»

دریافت نسخه اکسل

 

ردیف عنوان دفتر متولی فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
1 نتایج ماهانه طرح شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای روستایی کشور دفتر شاخص قیمت‌ها 1
 (اسفند 1399)
1
(فروردین 1400)
1 (اردیبهشت 1400) 1
(خرداد 1400)
1
(تیر 1400)
1
(مرداد 1400)
1
(شهریور 1400)
1
(مهر 1400)
1
(آبان 1400)
1
(آذر 1400)
1
(دی 1400)
1
(بهمن 1400)
2  نتایج سالانه طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی کشور دفتر شاخص قیمت‌ها   20                    
3 نتایج ماهانه طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور دفتر شاخص قیمت‌ها 1
 (اسفند 1399)
1
 (فروردین 1400)
1 (اردیبهشت 1400) 1
(خرداد 1400)
1
(تیر 1400)
1
(مرداد 1400)
1
(شهریور 1400)
1
(مهر 1400)
1
(آبان 1400)
1
(آذر 1400)
1
(دی 1400)
1
(بهمن 1400)
4 نتایج سالانه طرح شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری کشور دفتر شاخص قیمت‌ها   20                    
5 شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی - ماهانه) دفتر شاخص قیمت‌ها 1
(اسفند 1399)
1
 
(فروردین 1400)
1
(اردیبهشت 1400)
1
(خرداد 1400)
1
(تیر 1400)
1
(مرداد 1400)
1
(شهریور 1400)
1
(مهر 1400)
1
(آبان 1400)
1
(آذر 1400)
1
(دی 1400)
1
(بهمن 1400)
6 شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی - سالانه) دفتر شاخص قیمت‌ها   20                    
7 شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای (ماهانه) دفتر شاخص قیمت‌ها 18
(اسفند 1399)
6
 
(فروردین 1400)
6
(اردیبهشت 1400)
6
(خرداد 1400)
6
(تیر 1400)
6
(مرداد 1400)
6
(شهریور 1400)
6
(مهر 1400)
6
(آبان 1400)
6
(آذر 1400)
6
(دی 1400)
6
(بهمن 1400)
8 شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای كشور شهری و روستايی به تفکیک استان دفتر شاخص قیمت‌ها 18
 (اسفند 1399)
8
 (فروردین 1400)
8
 
(اردیبهشت 1400)
8
(خرداد 1400)
8
 
(تیر 1400)
8
(مرداد 1400)
8
(شهریور 1400)
8
(مهر 1400)
8
(آبان 1400)
8
(آذر 1400)
8
(دی 1400)
8
(بهمن 1400)
9 گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقلام خوراکی منتخب دفتر شاخص قیمت‌ها 22
 (اسفند 1399)
11
(فروردین 1400)
11
 
(اردیبهشت 1400)
11
(خرداد 1400)
11
(تیر 1400)
11
(مرداد 1400)
11
(شهریور 1400)
11
(مهر 1400)
11
(آبان 1400)
11
(آذر 1400)
11
(دی 1400)
11
(بهمن 1400)
10 نتایج فصلی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) دفتر شاخص قیمت‌ها      11  
(زمستان 1399)
     11
(بهار 1400)
    11
(تابستان 1400)
      11
(پاییز 1400)
11 نتایج سالانه شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) دفتر شاخص قیمت‌ها      13
(سال 1399)
                 
12 نتایج سالانه طرح آمارگیری از قیمت بخش‌های خدمات دفتر شاخص قیمت‌ها   25
(سال 1399)
                   
13 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت خدمات دفتر شاخص قیمت‌ها   20
(زمستان 1399)
    20
(بهار 1400)
    20
(تابستان 1400)
    20
(پاییز 1400)
 
14 گزارش سالانه شاخص قیمت کالاهای صادراتی دفتر شاخص قیمت‌ها       10
(سال 1399)
               
15 گزارش فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی  دفتر شاخص قیمت‌ها     31
(زمستان 1399)
    31
(بهار 1400)
    30
(تابستان 1400)
    28
(پاییز 1400)
16 گزارش سالانه شاخص قیمت کالاهای وارداتی دفتر شاخص قیمت‌ها       10
(سال 1399)
               
17 گزارش فصلی شاخص قیمت کالاهای وارداتی دفتر شاخص قیمت‌ها     31
(زمستان 1399)
    31
(بهار 1400)
    30
(تابستان 1400)
    28
(پاییز 1400)
18 نتایج فصلی طرح شاخص از قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها   30
(زمستان 1399)
    15
(بهار1400)
    18
(تابستان 1400)
    15
(پاييز 1400)
 
19  نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها     7
(سال 1399)
                 
20 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها   30
(زمستان 1399)
    15
(بهار 1400)
    18
(تابستان 1400)
    15
(پاييز 1400)
 
21 نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها     7
(سال 1399)
                 
22 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق دفتر شاخص قیمت‌ها   20
(زمستان 1399)
     20
(بهار  1400)
       20  
(تابستان  1400)
     20
(پاییز  1400)
 
23  نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق دفتر شاخص قیمت‌ها   20
(سال 1399)
                   
24 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت دفتر شاخص قیمت‌ها   15
(زمستان 1399)
    15
(بهار  1400)
    15
(تابستان  1400)
    15
(پاییز  1400)
 
25  نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت دفتر شاخص قیمت‌ها    15
(سال 1399)
                   
26 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن دفتر شاخص قیمت‌ها   15
(زمستان 1399)
    15
(بهار  1400)
    15
(تابستان  1400)
    15
(پاییز  1400)
 
27 نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن دفتر شاخص قیمت‌ها    20
(سال 1399)
                   
28 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها   31
(زمستان 1399)
    ۲0
(بهار 1400)
    ۲0
(تابستان 1400)
    ۲0
(پاييز 1400)
 
29  نتایج سالانه طرح شاخص قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها     14
(سال 1399)
                 
30 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران دفتر شاخص قیمت‌ها   ۱۰
(زمستان 99)
    ۷
(بهار 1400)
    7
(تابستان 1400)
    ۷
(پاييز 1400)
 
31 نتایج سالانه طرح شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران دفتر شاخص قیمت‌ها   21
(سال 1399)
                   
32 نتایج فصلی طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها     10
(زمستان 99)
  29
(بهار 1400)
    28
(تابستان 1400)
    28
(پاييز 1400)
 
33  نتایج سالانه طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها     18
(سال 1399)
                 
34 نتايج فصلی آمارگيری از قيمت مصالح ساختمانی دفتر شاخص قیمت‌ها   30
(زمستان 1399)
    18
(بهار 1400)
    18
(تابستان 1400)
    18
(پاييز 1400)
 
35 نتايج سالانه آمارگيری از قيمت مصالح ساختمانی دفتر شاخص قیمت‌ها     5
(سال 1399)
                 
36 نتايج آمارگيری از دستمزد نيروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی دفتر شاخص قیمت‌ها     20
(شش ماهه دوم و سال 1399)
          18
(شش ماهه اول 1400)
     
37 نتايج آمارگيری از كرايه ماشین‌‌آلات منتخب مورد استفاده در طرح‌های عمرانی دفتر شاخص قیمت‌ها     20
(شش ماهه دوم 1399 و سال)
          18
(شش ماهه اول 1400)
     
38 گزارش فصلی اقتصاد ایران دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان 15
(پاییز 1399)
    15
(زمستان 1399)
    15
(بهار 1400)
    15
(تابستان 1400)
   
39 گزارش فصلی وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان 31
(پاییز 1399)
    15
(زمستان 1399)
    15
(بهار 1400)
    15
 
(تابستان 1400)
   
40 سالنامه آماری کشور 1398 (نسخه انگلیسی) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان                 30      
41 سالنامه آماری کشور 1399 (نسخه فارسی) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان                     30  
42 گزارش شاخص‌های عدالت اجتماعی دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان 31
(نشریه سال 1399)
                  15
(مقدماتی 1400)
 
43 نشریه شاخص‌های رصد برنامه ششم توسعه (سال‌های 1399 -1396) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان                     20  
44 نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌های کشور (1399-1395) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان                 15      
45 حساب‌های ملی ايران - روش توليد (تولید ملی) دفتر حساب‌های اقتصادی                 30
(سال 1398)
     
46 حساب‌های ملی ايران - روش هزينه (هزینه ملی) دفتر حساب‌های اقتصادی                 30
(سال 1398)
     
47 حساب‌های ملی فصلی به قيمت‌های جاری و ثابت -  روش‌ توليد دفتر حساب‌های اقتصادی     17
(زمستان 1399)
    15
(بهار 1400)
    15
(تابستان 1400)
    15
(پاییز 1400)
48 حساب‌های ملی فصلی به قيمت‌های جاری و ثابت - روش‌ هزينه دفتر حساب‌های اقتصادی     17
(زمستان 1399)
    15
(بهار 1400)
    15
(تابستان 1400)
    15
(پاییز 1400)
49 حساب‌های منطقه‌ای دفتر حساب‌های اقتصادی                 30
(سال 1398)
     
50 گزارش فصلی تجارت خارجی  (ریالی و دلاری) دفتر حساب‌های اقتصادی     31
(زمستان 1399)
    15
(بهار 1400)
    15
(تابستان 1400)
    16
(پاییز 1400)
51 شاخص‌ مقدار توليد بخش صنعت دفتر حساب‌های اقتصادی     22
(زمستان 1399)
    20
(بهار 1400)
    20
(تابستان 1400)
    21
(پاییز 1400)
52 شاخص‌ مقدار توليد بخش كشاورزی دفتر حساب‌های اقتصادی     22
(زمستان 1399)
    20
(بهار 1400)
    20
(تابستان 1400)
    21
(پاییز 1400)
53 شاخص‌ مقدار توليد بخش معدن دفتر حساب‌های اقتصادی     22
(زمستان 1399)
    20
(بهار 1400)
    20
(تابستان 1400)
    21
(پاییز 1400)
54 فهرست تقسیمات کشوری 1399 دفتر نقشه و اطلاعات مکانی         10              
55 نقشه تقسیماتی استان به تفکیک شهرستان 1399 دفتر نقشه و اطلاعات مکانی           1            
56 فهرست تغییرات تقسیمات کشوری 1390 الی 1399 دفتر نقشه و اطلاعات مکانی           1            
57 طبقه‌بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران بر اساس COICPO 2018 دفتر استانداردها و نظارت                       28
58 مدل عمومی فرایند کسب و کار آماری (GSBPM5,1) دفتر استانداردها و نظارت           31            
59 نشریه مدل عمومی فعالیت‌ها برای سازمان‌های آماری (GAMSO1.2) دفتر استانداردها و نظارت     31                  
60 دستورالعمل ارزیابی کیفیت ثبت‌های اداری دفتر استانداردها و نظارت               30        
61 استاندارد تبادل داده (SDMX) دفتر استانداردها و نظارت                       28
62 گزارش عملکرد مرکز آمار ایران سال 1399 دفتر برنامه‌‌ریزی، پایش عملکرد و دبیرخانه شورای عالی آمار       5                
63 نتایج فصلی طرح پروانه‌های ساختمانی  دفتر صنعت، معدن و زیربنایی     28
(پاییز 1399)
    10
(زمستان 1399)
  15
(بهار 1400)
  15
(تابستان 1400)
   
64 نتایج فصلی طرح قيمت و اجاره مسكن در ساير شهرهای كشور دفتر صنعت، معدن و زیربنایی     30
(زمستان 1399)
    30
(بهار 1400)
    30
(تابستان 1400)
    20
(پاییز 1400)
65 نتایج فصلی طرح قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران دفتر صنعت، معدن و زیربنایی     30
(زمستان 1399)
  30
(بهار 1400)
    30
(تابستان 1400)
    30
(پاییز 1400)
 
66 نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر دفتر صنعت، معدن و زیربنایی           31
(چكيده اجرای 1399)
          25
(چكيده اجرای 1400)
67 نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور  دفتر صنعت، معدن و زیربنایی 31
(چكيده اجرای 1399)
                    25
(چكيده اجرای 1400)
68 نتایج ویژگی‌های محیط زیستی معادن در حال بهره‌برداری کشور  دفتر صنعت، معدن و زیربنایی               1
(چكيده اجرای 1399)
       
69 نتايج طرح مقدار مصرف انرژی كارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر  دفتر صنعت، معدن و زیربنایی               1
(چكيده اجرای 1398)
       
70 نتايج طرح ویژگی‌های محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر  دفتر صنعت، معدن و زیربنایی               1
(چكيده اجرای 1398)
       
71 نتايج طرح كارگاه‌های حمل‌ و نقل دفتر صنعت، معدن و زیربنایی                 30
(چكيده اجرای 1399)
     
72 نتايج طرح آمارگيری برخورداری خانوارها و استفاده‌ افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات دفتر صنعت، معدن و زیربنایی                       25
(چكيده اجرای 1400)
73 طرح آمارگیری از فعالیت‌های تحقیق و توسعه - 1399 دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات       31                
74 طرح فرهنگ رفتاری خانوار - 1399 دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات       31                
75 نتایج سالانه طرح آمارگیری نیروی کار دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری     5
(چكيده  سال 1399)
  31
(نشريه سال 1399)
             
76 نتایج فصلی طرح آمارگیری نیروی کار دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری 15
(چكيده زمستان 1399)
25
(نشريه زمستان 1399)
  15
(چكيده بهار 1400)
25
(نشريه بهار 1400)
  15
(چكيده تابستان 1400)
25
( نشريه تابستان 1400)
  15
(چكيده پاييز 1400)
25
(نشريه پاييز1400)
 
77 نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری         15
(چکیده سال 1399)
30
(نشريه سال 1399)
             
78 نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری         15
(چکیده سال 1399)
30
(نشريه سال 1399)
             
79 شاخص‌های توزیع درآمد 1399 دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری         30              
80 چکیده نتايج طرح آمارگيری زراعت - 1400 دفتر كشاورزی                       28
81 نتایج طرح سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی - 1400 دفتر كشاورزی                   30    
82 چکیده نتایج طرح بهنگام‌سازی چارچوب واحدهای پرورش آبزیان - 1400 دفتر كشاورزی                       25
83 نتایج سالانه طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های کشور - سال 1399 دفتر كشاورزی       31                
84 نتایج ماهانه طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های کشور - ماهانه دفتر كشاورزی   29
(اسفند 99)
15
(فروردین
1400)
15
(اردیبهشت 1400)
15
(خرداد1400)
15
(تیر 1400)
15
(مرداد 1400)
15
(شهریور 1400)
15
(مهر  1400)
15
(آبان 1400)
15
(آذر  1400)
11  
(دی  1400)
  25
(بهمن 1400)
85 نتایج فصلی طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های کشور دفتر كشاورزی   29
(زمستان 99)
    31
(بهار 1400)
    30
(تابستان 1400)
    30
(پاییز 1400)
 
86 نتایج دوره‌ای طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های کشور 1400 - 1399 دفتر كشاورزی                       15
87 تایج تفصیلی آمارگیری دامداری - 1399 دفتر كشاورزی           31            
88 نتایج فصلی آمارگیری فصلی اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک دفتر كشاورزی   29
(زمستان 1399)
    31
(بهار 1400)
     30
(تابستان 1400)
    30
(پاییز 1400)
 
89 نتایج آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک 1400-1399 دفتر كشاورزی               30        
90 نتایج فصلی آمارگیری فصلی اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سنگین دفتر كشاورزی   29
(زمستان 1399)
    31
(بهار 1400)
    30
(تابستان 1400)
    30
(پاییز 1400)
 
91 نتایج آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سنگین 1400-1399 دفتر كشاورزی                     30  
92 نتایج تفصیلی طرح بهنگام‌سازی چارچوب گلخانه‌های کشور - 1399 دفتر كشاورزی         30              
93 نتایج تفصیلی طرح آمارگیری از مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی - 1399 دفتر كشاورزی           31            
94 نتایج تفصیلی طرح آمارگیری از مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار - 1399 دفتر كشاورزی         31              
95 نتایج تفصیلی طرح آمارگیری از مؤسسات پرورش مرغ مادر - 1399 دفتر كشاورزی       31                
96 نتایج تفصیلی طرح آمارگیری از مؤسسات جوجه کشی - 1399 دفتر كشاورزی   31