08 مهر 1402
En | 

تقویم انتشارات و تجديد نظر‌های سال 1402 مرکز آمار ایران


توضیح: در ماه مورد نظر، اطلاعات هر سلول بيانگر روز انتشار و دوره مرجع آمار منتشر شده می‌باشد. به عنوان مثال در رديف 1 جدول، چنانچه «شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کشور (شاخص ملی ماهانه)» مربوط به دوره مرجع آمار (فروردین 1402) در یکم اردیبهشت‌ماه منتشر گردد، در ستون اردیبهشت، به صورت 1 (فروردین 1402) درج می‌شود.

دریافت نسخه اکسل

 

ردیف عنوان دفتر متولی فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
1 شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی - ماهانه) دفتر شاخص قیمت‌ها 1
(اسفند 1401)
1
(فروردین 1402)

1

(اردیبهشت 1402)

1
(خرداد 1402)
1
(تیر 1402)
1
(مرداد 1402)
1
(شهریور 1402)
1
(مهر 1402)
1
(آبان 1402)
1
(آذر 1402)
1
(دی 1402)
1
(بهمن 1402)
2 شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (شاخص ملی - سالانه) دفتر شاخص قیمت‌ها 20                      
3 شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای (ماهانه) دفتر شاخص قیمت‌ها 1
(اسفند 1401)
1
(فروردین 1402)

1

(اردیبهشت 1402)

1
(خرداد 1402)
1
(تیر 1402)
1
(مرداد 1402)
1
(شهریور 1402)
1
(مهر 1402)
1
(آبان 1402)
1
(آذر 1402)
1
(دی 1402)
1
(بهمن 1402)
4 شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای كشور شهری و روستایی به تفکیک استان دفتر شاخص قیمت‌ها 1
(اسفند 1401)
1
(فروردین 1402)

1

(اردیبهشت 1402)

1
(خرداد 1402)
1
(تیر 1402)
1
(مرداد 1402)
1
(شهریور 1402)
1
(مهر 1402)
1
(آبان 1402)
1
(آذر 1402)
1
(دی 1402)
1
(بهمن 1402)
5 گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقلام خوراکی منتخب دفتر شاخص قیمت‌ها 22
(اسفند 1401)
11
(فروردین 1402)
11
(اردیبهشت 1402)
11
(خرداد 1402)
11
(تیر 1402)
11
(مرداد 1402)
11
(شهریور 1402)
11
(مهر 1402)
11
(آبان 1402)
11
(آذر 1402)
11
(دی 1402)
11
(بهمن 1402)
6 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق دفتر شاخص قیمت‌ها   17
(زمستان 1401)
    15
(بهار  1402)
    15
(تابستان  1402)
     16
(پاییز  1402)
 
7 نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق دفتر شاخص قیمت‌ها   24
(سال 1401)
                   
8 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت دفتر شاخص قیمت‌ها   27
(زمستان 1401)
    18
(بهار  1402)
    17
(تابستان  1402)
    17
(پاییز  1402)
 
9 نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت دفتر شاخص قیمت‌ها     3
(سال 1401)
                 
10 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن دفتر شاخص قیمت‌ها   16
(زمستان 1401)
    16
(بهار  1402)
    15
(تابستان  1402)
    16
(پاییز  1402)
 
11 نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن دفتر شاخص قیمت‌ها   25
(سال 1401)
                   
12 نتایج فصلی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) دفتر شاخص قیمت‌ها    

20

(زمستان 1401)

   

20

(بهار 1402)

   

20

(تابستان 1402)

   

20

(پاییز 1402)

13 نتایج سالانه شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) دفتر شاخص قیمت‌ها    

23

(سال 1401)

                 
14 نتایج سالانه طرح آمارگیری از قیمت بخش‌های خدمات دفتر شاخص قیمت‌ها  

31

(سال 1401)

                   
15 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت خدمات دفتر شاخص قیمت‌ها  

30

(زمستان 1401)

   

21

(بهار 1402)

   

21

(تابستان 1402)

   

21

(پاییز 1402)

 
16 گزارش سالانه شاخص قیمت کالاهای صادراتی دفتر شاخص قیمت‌ها       15
(سال 1401 مقدماتی)
               
17 گزارش فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی دفتر شاخص قیمت‌ها    

31

(زمستان 1401 مقدماتی)

   

30

(بهار 1402 مقدماتی)

    30 (تابستان 1402 مقدماتی)    

28

(پاییز 1402 مقدماتی)

18 گزارش سالانه شاخص قیمت کالاهای وارداتی  دفتر شاخص قیمت‌ها      

15

(سال 1401 مقدماتی)

               
19 گزارش فصلی شاخص قیمت کالاهای وارداتی  دفتر شاخص قیمت‌ها    

31

(زمستان 1401 مقدماتی)

   

30

(بهار 1402 مقدماتی)

    30 (تابستان 1402 مقدماتی)    

28

(پاییز 1402 مقدماتی)

20 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها   31
(زمستان 1401)
    25
(بهار 1402)
    25
(تابستان 1402)
    26
(پاييز 1402)
 
21 نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها     20
(سال 1401)
                 
22 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها     4
(زمستان 1401)
  22
(بهار 1402)
    22
(تابستان 1402)
    24
(پاييز 1402)
 
23  نتایج سالانه طرح شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی دفتر شاخص قیمت‌ها     20
(سال 1401)
                 
24 نتایج فصلی طرح شاخص قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها     6
(زمستان 1401)
  31
(بهار 1402)
    30
(تابستان 1402)
    30
(پاييز 1402)
 
25  نتایج سالانه طرح شاخص قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها     16
(سال 1401)
                 
26 نتایج فصلی طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها     21
(زمستان 1401)
   

12

(بهار 1402)

   

12

(تابستان 1402)

   

12

(پاييز 1402)

27 نتایج سالانه طرح متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی دفتر شاخص قیمت‌ها      

4

(سال 1401)

               
28 نتايج فصلی آمارگيری از شاخص و متوسط قيمت مصالح ساختمانی دفتر شاخص قیمت‌ها  

25

(زمستان 1401)

 

  18
(بهار 1402)
    20
(تابستان 1402)
    18
(پاييز 1402)
 
29 نتايج شش‌ماهه آمارگيری از دستمزد نيروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی دفتر شاخص قیمت‌ها   31
(شش‌ماهه دوم و سال 1401)
          27
(شش‌ماهه اول 1402)
       
30 نتايج شش‌ماهه آمارگيری از كرايه ماشین‌آلات منتخب مورد استفاده در طرح‌های عمرانی دفتر شاخص قیمت‌ها  

27

(شش‌ماهه دوم و سال 1401)

         

27

(شش‌ماهه اول 1402)

       
31 اطلاعات قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران دفتر شاخص قیمت‌ها             28
(بهار 1402)
  28
(تابستان 1402)
    22
(پاییز 1402)
32 اطلاعات قيمت و اجاره مسكن در کل کشور دفتر شاخص قیمت‌ها             28
(بهار 1402)
  28
تابستان (1402)
    22
(پاییز 1402)
33 گزارش فصلی اقتصاد ایران (نسخه‌های PDF و EXCEL) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان 15
(پاییز 1401)
    15
(زمستان 1401)
    15
(بهار 1402)
    15
(تابستان 1402)
   
34 گزارش فصلی وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان 31
(پاییز 1401)
    15
(زمستان 1401)
    15
(بهار 1402)
    15
(تابستان 1402)
   
35 سالنامه آماری کشور 1400 (نسخه انگلیسی) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان                

30

(سال 1400)

     
36 سالنامه آماری کشور 1401 (نسخه فارسی) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان                

 

   

15

(سال 1401)

37 گزارش شاخص‌های عدالت اجتماعی دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان                       15
(سال 1401)
38 نشریه شاخص‌های برنامه ششم توسعه (سال‌های 1401 - 1397) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان                       10
39 نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌های کشور (سال‌های 1401-1397) دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان                     30  
40 شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سياست‌های كلان 20
(فروردین 1402)
20 (اردیبهشت 1402) 20
(خرداد 1402)
20
(تیر 1402)
20
(مرداد 1402)
20
(شهریور 1402)
20
(مهر 1402)
20
(آبان 1402)
20
 (آذر 1402)
20
(دی 1402)
20
(بهمن 1402)
20
(اسفند 1402)
41 حساب‌های ملی ايران - روش توليد (تولید ملی) دفتر حساب‌های اقتصادی                 30
(سال 1400)
     
42 حساب‌های ملی ايران - روش هزينه (هزینه ملی) دفتر حساب‌های اقتصادی                 30
(سال 1400)
     
43 حساب‌های ملی فصلی به قيمت‌های جاری و ثابت -  روش‌ توليد دفتر حساب‌های اقتصادی     20
(زمستان 1401)
    20
(بهار 1402)
    20
(تابستان 1402)
    20
(پاییز 1402)
44 حساب‌های ملی فصلی به قيمت‌های جاری و ثابت - روش‌ هزينه دفتر حساب‌های اقتصادی     20
(زمستان 1401)
    20
(بهار 1402)
    20
(تابستان 1402)
    20
(پاییز 1402)
45 حساب‌های منطقه‌ای دفتر حساب‌های اقتصادی                 30
(سال 1400)
     
46 شاخص‌ مقدار توليد بخش صنعت دفتر حساب‌های اقتصادی     20
(زمستان 1401)
    20
(بهار 1402)
    20
(تابستان 1402)
    20
(پاییز 1402)
47 شاخص‌ مقدار توليد بخش كشاورزی دفتر حساب‌های اقتصادی     20
(زمستان 1401)
    20
(بهار 1402)
    20
(تابستان 1402)
    20
(پاییز 1402)
48 شاخص‌ مقدار توليد بخش معدن دفتر حساب‌های اقتصادی     20
(زمستان 1401)
    20
(بهار 1402)
    20
(تابستان 1402)
    20
(پاییز 1402)
49 فهرست تقسیمات کشوری 1402 دفتر نقشه و اطلاعات مکانی       15                
50 گزارش تغییرات فایل جغرافیایی ۱۴۰۲ دفتر نقشه و اطلاعات مکانی         15              
51 نقشه تقسیمات استان‌های کشور به تفکیک شهرستان (1402) دفتر نقشه و اطلاعات مکانی                 30      
52 نقشه تقسیمات سیاسی کشور (۱۴۰۲) دفتر نقشه و اطلاعات مکانی             1          
53 طبقه‌بندی وظایف دولت دفتر استانداردها، نظارت و ارزیابی طرح‌های آماری             30          
54 طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ایران‏ دفتر استانداردها، نظارت و ارزیابی طرح‌های آماری               30        
55 طبقه‌بندی مشاغل ایران دفتر استانداردها، نظارت و ارزیابی طرح‌های آماری                       22
56 گزارش عملکرد مرکز آمار ایران سال 1401 دفتر برنامه‌ریزی، مدیریت عملکرد و امور استان‌ها       5                
57 نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر دفتر انرژی، صنعت و زیربنایی                       25 (چکیده اجرای 1401)
58 نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور دفتر انرژی، صنعت و زیربنایی                     25
(چكيده اجرای 1402)
 
59   نتایج فصلی طرح پروانه‌های ساختمانی دفتر انرژی، صنعت و زیربنایی     28
(پاییز 1401)
    25
(زمستان 1401)
    15
(بهار 1402)
  15
(تابستان 1402)
 
60 نتایج ویژگی‌های محیط زیستی معادن در حال بهره‌برداری کشور دفتر انرژی، صنعت و زیربنایی               30
 (اجرای 1401)
       
61 نتايج طرح مقدار مصرف انرژی كارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر دفتر انرژی، صنعت و زیربنایی      

30

(چکیده اجرای 1400)

               
62 نتایج طرح ویژگی‌های محیط زیستی کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر دفتر انرژی، صنعت و زیربنایی                       25
(چكيده اجرای 1401)
63 چکیده نتايج آمارگيری از فعاليت‌های تحقيق و توسعه 1400  دفتر فرهنگی، اجتماعی و بازرگانی             5
(اجرای 1401)
         
64 نشریه نتايج آمارگيری از فعاليت‌های تحقيق و توسعه  1400  دفتر فرهنگی، اجتماعی و بازرگانی             25
(اجرای 1401)
         
65 نشریه نتايج آمارگيری از فعاليت‌های تحقيق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان 1400  دفتر فرهنگی، اجتماعی و بازرگانی               28
(اجرای 1401)
       
66 گزارش هزینه‌کرد تحقیق و توسعه دستگاه‌های اجرایی سال 1400 - موضوع ماده 56 قانون الحاق (2)  دفتر فرهنگی، اجتماعی و بازرگانی       31                
67 نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال 1401  دفتر جمعيت، نيروی كار و اقتصاد خانوار         15
(چکیده سال 1401)
30
(نشريه سال 1401)
             
68 نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی سال 1401  دفتر جمعيت، نيروی كار و اقتصاد خانوار         15
(چکیده سال 1401)
30
(نشريه سال 1401)
             
69 نشریه شاخص‌های توزیع درآمد 1401  دفتر جمعيت، نيروی كار و اقتصاد خانوار         30
(نشريه سال 1401)
             
70  نتایج سالانه طرح آمارگیری نیروی کار  دفتر جمعيت، نيروی كار و اقتصاد خانوار     7
(چكيده سال 1401) 
  31
(نشريه سال 1401)
             
71 نتایج فصلی طرح آمارگیری نیروی کار  دفتر جمعيت، نيروی كار و اقتصاد خانوار 22
(چكيده  زمستان 1401)
25
(نشريه زمستان 1401)
  17
(چكيده  بهار 1402)  
25
(نشريه بهار 1402)
  17
(چكيده  تابستان 1402)
27
(نشريه تابستان 1402)
  17
(چكيده  پاییز 1402)  
25
(نشريه پاییز 1402)
 
72 نتايج طرح آمارگيری باغداری 1402 دفتر كشاورزی   31
(چکیده)
      31
(نتایج تفصیلی)
           
73 نتایج فصلی آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک دفتر كشاورزی   10
(زمستان 1401)
    10
(بهار 1402)
    10
(تابستان 1402)
    10
(پاییز 1402)
 
74 نتایج آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک 1401 دفتر کشاورزی     31                  
75 نتایج فصلی آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سنگین دفتر كشاورزی   10
(زمستان 1401)
    10
(بهار 1402)
    10
(تابستان 1402)
    10
(پاییز 1402)
 
76 نتایج آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سنگین 1401 دفتر كشاورزی     31                  
77 نتایج طرح بهنگام‌سازی چارچوب کارگاه‌های بخش کشاورزی دفتر كشاورزی                     30  
78 نتایج سالانه طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های کشور - سال 1401 دفتر كشاورزی       15                
79 نتایج ماهانه طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های کشور - ماهانه دفتر كشاورزی   20
(اسفند 1401)
10
(فروردین
1402)
14
(اردیبهشت 1402)
10
(خرداد 1402)
14
(تیر 1402)
15
(مرداد 1402)
15
(شهریور 1402)
14
(مهر  1402)
13
(آبان 1402)
12
(آذر  1402)
9
(دی  1402)
28
(بهمن 1402)
80 نتایج سالانه طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های کشور - سال 1401 دفتر كشاورزی       30                
81 نتایج ماهانه طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های کشور - ماهانه دفتر كشاورزی   20
(اسفند 1401)
10
(فروردین
1402)
14
(اردیبهشت 1402)
10
(خرداد 1402)
14
(تیر 1402)
15
(مرداد 1402)
15
(شهریور 1402)
14
(مهر 1402)
13
(آبان 1402)
12
(آذر  1402)
9
(دی 1402)
28
(بهمن 1402)
82 چکیده نتایج طرح آمارگیری دامداری دفتر كشاورزی                       20
83 سهم و رتبه استان‌ها بر اساس متغیرهای مهم بخش کشاورزی دفتر كشاورزی                     30  
84 نتایج طرح آمارگیری تفصیلی از گاوداری‌های صنعتی کشور 1401 دفتر كشاورزی     30