02 خرداد 1401
En | 
نام استان جمعیت نرخ رشد جمعیت نرخ بیکاری نرخ مشارکت اقتصادی نرخ باسوادی ضریب نفوذ اینترنت
کل کشور 75149669 1.29 11.0 38.2 84.75 17.5
آذربایجان شرقی 3724620 0.66 7.3 39.3 82.08 15.7
آذربایجان غربی 3080576 1.40 10.9 39.9 78.84 11.4
اردبیل 1248488 0.33 12.8 43.7 80.77 13.6
اصفهان 4879312 1.37 13.8 40.4 87.77 22.5
البرز 2412513 3.04 12.4 37.5 90.23 22.1
ایلام 557599 0.43 11.6 36.5 82.35 16.4
بوشهر 1032949 3.11 9.7 36.3 83.64 19.8
تهران 12183391 1.44 8.1 37.1 90.46 26.0
چهارمحال و بختیاری 895263 0.86 16.4 36.1 82.54 14.2
خراسان جنوبی 662534 0.81 8.6 36.5 82.48 16.1
خراسان رضوی 5994402 1.40 13.3 40.1 86.30 15.1
خراسان شمالی 867727 1.35 11.1 41.8 80.26 12.9
خوزستان 4531720 1.17 10.9 37.5 83.55 14.8
زنجان 1015734 1.04 9.6 39.9 82.35 17.0
سمنان 631218 1.37 8.4 38.3 88.40 24.0
سیستان و بلوچستان 2534327 1.05 11.5 29.9 71.56 6.6
فارس 4596658 1.17 12.1 37.5 86.32 17.4
قزوین 1201565 1.00 11.7 40.2 84.08 17.0
قم 1151672 1.93 11.3 35.3 86.58 20.5
کردستان 1493645 0.73 13.3 40.2 77.97 12.3
کرمان 2938988 2.07 7.9 35.2 82.20 14.0
کرمانشاه 1945227 0.69 17.6 39.5 81.72 13.0
کهگیلویه و بویراحمد 658629 0.76 17.7 34.5 81.91 14.5
گلستان 1777014 1.90 11.8 37.6 83.00 13.6
گیلان 2480874 0.62 11.0 41.1 84.29 14.9
لرستان 1754243 0.44 13.3 36.2 80.44 12.7
مازندران 3073943 1.02 12.1 41.0 85.70 16.6
مرکزی 1413959 0.91 7.9 36.5 83.84 17.1
هرمزگان 1578183 2.37 11.9 37.2 83.67 13.9
همدان 1758268 0.64 8.5 36.8 82.57 13.5
یزد 1074428 1.63 11.2 41.1 87.78 21.2

* نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی استان براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۴ می‌باشد.

* نرخ رشد جمعیت از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ محاسبه شده است. سایر داده‌ها نیز براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ می‌باشد.


شاخص های کلیدی کل کشور

طراحی سایت