03 مهر 1402
En | 
داشبورد نتایج نظرسنجی از خدمات الکترونیکی مرکز آمار ایران

سال 1401

خدمت الکترونیکی ارائه آمارهای تولیدی و ثبتی: زیرخدمت اطلاع‌رسانی آماری

(عدد 1 بیانگر کمترین میزان رضایت و عدد 5 بیانگر بیشترین رضایت است)

 

 

 

*در این فصل(تابستان 1401) هیچ کاربری نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی اقدام نکرده است.

خدمت الکترونیکی ارائه آمارهای تولیدی و ثبتی: زیرخدمت تأمین سفارش‌های اطلاعاتی مشتریان

(عدد 1 بیانگر کمترین میزان رضایت و عدد 5 بیانگر بیشترین رضایت است)

 

*در این فصل (تابستان1401)هیچ کاربری نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی اقدام نکرده است.

خدمت الکترونیکی ارائه خدمات به مشاوران و پیمانکاران آماری: زیرخدمت صدور و تمدید گواهینامه مشاوران آماری

(عدد 1 بیانگر کمترین میزان رضایت و عدد 5 بیانگر بیشترین رضایت است)

 

*در این فصل(تابستان1401) هیچ کاربری نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی اقدام نکرده است.

خدمت الکترونیکی ارائه خدمات به مشاوران و پیمانکاران آماری: زیرخدمت رتبه‌بندی مشاوران آماری

(عدد 1 بیانگر کمترین میزان رضایت و عدد 5 بیانگر بیشترین رضایت است)

دراین فصل(پاییز1401) هیچ کاربری نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی اقدام نکرده است