30 شهریور 1402
En | 
شهرستان بخش دهستان دانلود نقشه
اردستان مرکزي برزاوند 1001010001
اردستان مرکزي عليا 1001010003
اردستان مرکزي کچو 1001010004
اردستان مرکزي گرمسير 1001010005
اردستان مرکزي همبرات 1001010007
اصفهان مرکزي براآن جنوبي 1002030001
اردستان زواره سفلي 1001020001
اردستان زواره ريگستان 1001020002
اصفهان جرقويه سفلي جرقويه سفلي 1002010001
اصفهان جرقويه سفلي جرقويه وسطي 1002010003
اصفهان کوهپايه تودشک 1002020002
اصفهان کوهپايه جبل 1002020003
اصفهان کوهپايه زفره 1002020005
اصفهان کوهپايه سيستان 1002020006
اصفهان مرکزي براآن شمالي 1002030002
اصفهان مرکزي جي 1002030003
اصفهان مرکزي قهاب جنوبي 1002030004
اصفهان مرکزي قهاب شمالي 1002030005
اصفهان مرکزي کرارج 1002030006
اصفهان مرکزي محمودآباد 1002030007
اصفهان جرقويه عليا جرقويه عليا 1002040001
اصفهان جرقويه عليا رامشه 1002040002
اصفهان بن رود رودشت شرقي 1002050001
اصفهان بن رود گاوخوني 1002050002
اصفهان جلگه امامزاده عبدالعزيز 1002060001
اصفهان جلگه رودشت 1002060002
خميني شهر مرکزي ماربين سفلي 1003010001
خميني شهر مرکزي ماربين عليا 1003010002
خميني شهر مرکزي ماربين وسطي 1003010003
خوانسار مرکزي گلسار 1004010001
خوانسار مرکزي چشمه سار 1004010002
خوانسار مرکزي کوهسار 1004010003
سميرم پادنا پادناسفلي 1005010001
سميرم پادنا پادناوسطي 1005010003
سميرم مرکزي حنا 1005020001
سميرم مرکزي ونک 1005020003
سميرم دناکوه پادناعليا 1005030001
سميرم دناکوه برآفتاب 1005030002
سميرم وردشت وردشت 1005040001
سميرم وردشت دره شور 1005040002
فريدن مرکزي دالانکوه 1006030001
فريدن مرکزي زاينده رودشمالي 1006030002
فريدن مرکزي ورزق جنوبي 1006030004
فريدن زنده رود ورزق 1006040001
فريدن زنده رود قره بيشه 1006040002
فريدونشهر مرکزي برف انبار 1007010001
فريدونشهر مرکزي پشتکوه موگويي 1007010002
فريدونشهر مرکزي پيشکوه موگويي 1007010003
فريدونشهر مرکزي چشمه لنگان 1007010004
فريدونشهر مرکزي عشاير 1007010005
فلاورجان پيربکران گرکن شمالي 1008010002
فلاورجان پيربکران سهروفيروزان 1008010003
فلاورجان مرکزي ابريشم 1008020001
فلاورجان مرکزي اشترجان 1008020004
فلاورجان قهدريجان گلستان 1008030001
فلاورجان قهدريجان زازران 1008030002
شهرضا مرکزي اسفرجان 1009020001
شهرضا مرکزي دشت 1009020002
شهرضا مرکزي منظريه 1009020003
شهرضا مرکزي کهرويه 1009020004
کاشان قمصر جوشقان قالي 1010020001
کاشان قمصر قهرود 1010020002
کاشان مرکزي کوهپايه 1010030001
لنجان باغ بهادران چم رود 1012010001
کاشان مرکزي مياندشت 1010030003
کاشان مرکزي خرم دشت 1010030004
کاشان نياسر کوه دشت 1010040002
کاشان نياسر نياسر 1010040003
کاشان برزک باباافضل 1010050001
کاشان برزک گلاب 1010050002
گلپايگان مرکزي جلگه 1011010001
گلپايگان مرکزي کناررودخانه 1011010002
گلپايگان مرکزي نيوان 1011010003
لنجان باغ بهادران زيرکوه 1012010002
لنجان باغ بهادران چم کوه 1012010003
لنجان مرکزي اشيان 1012030001
لنجان مرکزي خرم رود 1012030002
نايين انارک چوپانان 1013010002
نايين مرکزي بافران 1013030001
نايين مرکزي بهارستان 1013030002
نايين مرکزي کوهستان 1013030003
نايين مرکزي لاي سياه 1013030004
نجف آباد مرکزي جوزدان 1014020001
نجف آباد مرکزي صادقيه 1014020002
نجف آباد مرکزي صفاييه 1014020003
نجف آباد مهردشت اشن 1014030001
نجف آباد مهردشت حسين آباد 1014030002
نطنز مرکزي برزرود 1015010002
نطنز مرکزي طرق رود 1015010003
نطنز مرکزي کرکس 1015010004
نطنز امام زاده امامزاده آقاعلي عباس 1015020001
نطنز امام زاده خالدآباد 1015020002
شاهين شهروميمه ميمه زرکان 1016020001
شاهين شهروميمه ميمه ونداده 1016020002
شاهين شهروميمه مرکزي برخوارغربي 1016030001
شاهين شهروميمه مرکزي مورچه خورت 1016030002
مبارکه مرکزي طالخونچه 1017010001
مبارکه مرکزي ديزيچه 1017010002
مبارکه مرکزي کرکوند 1017010003
مبارکه گرکن جنوبي گرکن 1017020001
مبارکه گرکن جنوبي نورآباد 1017020002
آران وبيدگل کويرات کويرات 1018010001
آران وبيدگل کويرات کوير 1018010002
آران وبيدگل مرکزي سفيددشت 1018020001
برخوار حبيب آباد شاپورآباد 1022010002
تيران وکرون کرون کرون سفلي 1019010001
تيران وکرون کرون کرون عليا 1019010002
تيران وکرون مرکزي رضوانيه 1019020001
تيران وکرون مرکزي ورپشت 1019020002
چادگان چنارود چنارودجنوبي 1020010001
چادگان چنارود چنارودشمالي 1020010002
چادگان مرکزي کاوه آهنگر 1020020001
چادگان مرکزي کبوترسرخ 1020020002
دهاقان مرکزي قمبوان 1021010002
دهاقان مرکزي موسي آباد 1021010003
دهاقان مرکزي همگين 1021010004
برخوار حبيب آباد برخوارشرقي 1022010001
برخوار مرکزي سين 1022020001
برخوار مرکزي برخوارمرکزي 1022020002
خور و بيابانک مرکزي بيابانک 1023010001
خور و بيابانک مرکزي جندق 1023010002
خور و بيابانک مرکزي نخلستان 1023010003
بو يين و مياندشت مرکزي سردسير 1024010001
بو يين و مياندشت مرکزي گرجي 1024010002
بو يين و مياندشت مرکزي ييلاق 1024010003
بو يين و مياندشت کرچمبو کرچمبوجنوبي 1024020001
بو يين و مياندشت کرچمبو کرچمبوشمالي 1024020002