06 اسفند 1402
En | 
شهرستان بخش دهستان دانلود نقشه
تهران كن سولقان 2301010001
تهران مركزئ سياهرود 2301020001
تهران آفتاب آفتاب 2301030001
تهران آفتاب خلازير 2301030002
دماوند مركزئ ابرشيوه 2302020001
دماوند مركزئ تاررود 2302020003
دماوند مركزئ جمع آبرود 2302020004
دماوند رودهن آبعلي 2302030001
دماوند رودهن مهرآباد 2302030002
رئ فشاپويه حسن آباد 2303020001
رئ فشاپويه كلين 2303020003
رئ كهريزك كهريزك 2303030002
ملارد صفا دشت اخترآباد 2317020002
پيشوا مركزي پيشوا 2318010001
پيشوا مركزي عسگريه 2318010002
پيشوا جليل آباد جليل آباد 2318020001
پيشوا جليل آباد طارند بالا 2318020002
بهارستان گلستان ميمنت 2319010001
بهارستان گلستان صالح آباد 2319010002
بهارستان بوستان اسماعيل آباد 2319020001
بهارستان بوستان همدانك 2319020002
پرديس بومهن گلخندان 2320010001
پرديس بومهن کرشت 2320010002
پرديس جاجرود جاجرود 2320020001
پرديس جاجرود سعيد آباد 2320020002
قرچک مرکزي قشلاق جيتو 2321010001
رئ مركزئ غني آباد 2303040002
رئ مركزئ عظيميه 2303040003
رئ خاوران خاوران شرقي 2303050001
رئ خاوران خاوران غربي 2303050002
رئ قلعه نو قلعه نو 2303060001
رئ قلعه نو چاله طرخان 2303060002
شميرانات رودبارقصران رودبارقصران 2304010001
شميرانات لواسانات لواسان بزرگ 2304020001
شميرانات لواسانات لواسان كوچك 2304020002
ورامين جوادآباد بهنام عرب جنوبي 2306020001
ورامين جوادآباد بهنام وسطجنوبي 2306020002
ورامين مركزئ بهنام پازوكي جنوبي 2306030001
ورامين مركزئ بهنام وسطشمالي 2306030003
شهريار مركزئ جوقين 2309020003
شهريار مركزئ رزكان 2309020004
شهريار مركزئ فردوس 2309020005
شهريار مركزئ قائم آباد 2309020006
شهريار مركزئ مويز 2309020008
شهريار مركزئ سعيدآباد 2309020009
اسلامشهر چهاردانگه چهاردانگه 2310010001
اسلامشهر چهاردانگه فيروزبهرام 2310010002
اسلامشهر مركزئ ده عباس 2310020001
اسلامشهر مركزئ بهرام آباد 2310020004
اسلامشهر احمد آباد مستوفي احمد آباد مستوفي 2310030001
اسلامشهر احمد آباد مستوفي چيچکلو 2310030002
رباطكريم مركزئ امامزاده ابوطالب 2312020001
رباطكريم مركزئ منجيل آباد 2312020002
رباطكريم مركزئ وهن آباد 2312020003
پاكدشت شريف آباد جمال آباد 2313010001
پاكدشت شريف آباد شريف آباد 2313010002
پاكدشت شريف آباد كريم آباد 2313010003
پاكدشت مركزئ حصارامير 2313020001
پاكدشت مركزئ فرون آباد 2313020002
پاكدشت مركزئ فيلستان 2313020003
فيروزكوه ارجمند قزقانچائ 2314010002
فيروزكوه ارجمند دوبلوك 2314010003
فيروزكوه مركزئ پشتكوه 2314020001
فيروزكوه مركزئ شهرآباد 2314020002
فيروزكوه مركزئ حبلرود 2314020003
قدس مركزي دانش 2316010001
قدس مركزي هفت جوئ 2316010002
ملارد مركزي ملارد شمالي 2317010001
ملارد مركزي ملارد جنوبي 2317010002
ملارد صفا دشت بي بي سكينه 2317020001
قرچک مرکزي ولي آباد 2321010002
تاریخ بروزرسانی: 24 فروردین 1399