06 اسفند 1402
En | 
شهرستان بخش دهستان دانلود نقشه
بيرجند مركزئ القورات 2901040001
بيرجند مركزئ شاخنات 2901040003
بيرجند مركزئ فشارود 2901040004
بيرجند مركزئ كاهشنگ 2901040005
بيرجند مركزئ شاخن 2901040007
بيرجند مركزئ باقران 2901040008
درميان قهستان فخررود 2902010001
درميان قهستان قهستان 2902010002
درميان گزيك طبس مسينا 2902020001
درميان گزيك گزيك 2902020002
درميان مركزئ درميان 2902030001
درميان مركزئ مياندشت 2902030002
سربيشه مركزئ مومن آباد 2903010002
سربيشه مركزئ غيناب 2903010003
سربيشه مود مود 2903020001
سربيشه مود نهارجان 2903020002
سربيشه درح لانو 2903030001
سربيشه درح درح 2903030002
قائنات مركزئ پيشكوه 2904020001
قائنات مركزئ قائن 2904020002
قائنات مركزئ مهيار 2904020003
قائنات نيمبلوك كرغند 2904030002
قائنات نيمبلوك نيمبلوك 2904030003
قائنات سده آفريز 2904050001
قائنات سده پسكوه 2904050002
قائنات سده سده 2904050003
نهبندان شوسف شوسف 2905010001
نهبندان شوسف عربخانه 2905010002
نهبندان مركزئ بندان 2905020001
نهبندان مركزئ ميغان 2905020002
نهبندان مركزئ نه 2905020003
سرايان آيسك آيسك 2906010001
سرايان آيسك مصعبي 2906010002
سرايان سه قلعه دوكوهه 2906020001
سرايان سه قلعه سه قلعه 2906020002
فردوس مركزئ باغستان 2907030001
فردوس مركزئ برون 2907030002
فردوس مركزئ حومه 2907030003
بشرويه مركزي علي جمال 2908010001
بشرويه مركزي كرند 2908010002
بشرويه ارسك ارسك 2908020001
بشرويه ارسك رقه 2908020002
زيرکوه مرکزي پترگان 2909010001
زيرکوه مرکزي زيرکوه 2909010002
زيرکوه زهان افين 2909020001
زيرکوه زهان زهان 2909020002
زيرکوه شاسکوه شاسکوه 2909030001
زيرکوه شاسکوه بهناباد 2909030002
خوسف مرکزي خوسف 2910010001
خوسف مرکزي خور 2910010002
خوسف جلگه ماژان براکوه 2910020001
خوسف جلگه ماژان جلگه ماژان 2910020002
خوسف جلگه ماژان قلعه زري 2910020003
طبس دستگردان دستگردان 2911010001
طبس دستگردان كوه يخاب 2911010002
طبس مركزئ پيرحاجات 2911020001
طبس مركزئ گلشن 2911020002
طبس مركزئ منتظريه 2911020003
طبس مركزئ نخلستان 2911020004
طبس ديهوك ديهوك 2911030001
طبس ديهوك كوير 2911030002
تاریخ بروزرسانی: 24 فروردین 1399