30 شهریور 1402
En | 
شهرستان بخش دهستان دانلود نقشه
تايباد مركزئ پائين ولايت 0904020001
تايباد مركزئ كرات 0904020002
تربت حيدريه مركزئ پائين ولايت 0905060002
تايباد ميان ولايت دشت تايباد 0904030002
تايباد ميان ولايت كوهسنگي 0904030003
تربت حيدريه بايك بايك 0905010001
تربت حيدريه كدكن كدكن 0905050003
تربت حيدريه كدكن رقيچه 0905050005
تربت حيدريه مركزئ بالاولايت 0905060001
تربت حيدريه جلگه رخ پائين رخ 0905070002
تربت حيدريه جلگه رخ ميان رخ 0905070003
تربت حيدريه جلگه رخ بالارخ 0905070004
تربت جام نصرآباد بالاجام 0906030001
تربت جام صالح آباد باغ كشمير 0906010001
تربت جام صالح آباد جنت آباد 0906010002
تربت جام صالح آباد صالح آباد 0906010003
تربت جام صالح آباد قلعه حمام 0906010004
تربت جام مركزئ جامرود 0906020003
تربت جام مركزئ جلگه موسي آباد 0906020004
تربت جام مركزئ ميان جام 0906020005
تربت جام نصرآباد كاريزان 0906030002
تربت جام بوژگان دشت جام 0906040001
تربت جام بوژگان هريرود 0906040002
تربت جام پائين جام زام 0906050001
تربت جام پائين جام گل بانو 0906050002
درگز چاپشلو قره باشلو 0907010001
درگز چاپشلو ميانكوه 0907010002
درگز لطف آباد ديباج 0907020001
درگز لطف آباد زنگلانلو 0907020002
درگز مركزئ تكاب 0907030001
درگز نوخندان درونگر 0907040001
درگز نوخندان شهرستانه 0907040002
سبزوار روداب خواشد 0908050001
سبزوار روداب فروغن 0908050002
سبزوار روداب كوه همائي 0908050003
سبزوار ششتمد بيهق 0908060001
سبزوار ششتمد تكاب كوه ميش 0908060002
سبزوار ششتمد ربع شامات 0908060003
سبزوار ششتمد شامكان 0908060004
سبزوار مركزئ رباط 0908070001
سبزوار مركزئ قصبه شرقي 0908070002
سبزوار مركزئ قصبه غربي 0908070003
سبزوار مركزئ كراب 0908070004
قوچان باجگيران دولتخانه 0913010001
قوچان مركزئ دوغائي 0913030001
قوچان مركزئ سودلانه 0913030002
قوچان مركزئ شيرين دره 0913030003
قوچان مركزئ قوچان عتيق 0913030004
كاشمر كوهسرخ بررود 0914030001
كاشمر كوهسرخ بركوه 0914030002
كاشمر كوهسرخ تكاب 0914030003
كاشمر مركزئ بالاولايت 0914040001
كاشمر مركزئ پائين ولايت 0914040002
گناباد مركزئ پس كلوت 0915020001
گناباد مركزئ حومه 0915020002
گناباد كاخك زيبد 0915030001
گناباد كاخك كاخك 0915030002
مشهد احمدآباد پيوه ژن 0916010002
مشهد مركزئ طوس 0916050002
مشهد احمدآباد سرجام 0916010004
مشهد مركزئ تبادكان 0916050001
مشهد مركزئ كارده 0916050003
مشهد مركزئ ميان ولايت 0916050004
مشهد مركزئ كنويست 0916050005
نيشابور مركزئ ريوند 0917040002
مشهد مركزئ درزآب 0916050006
مشهد رضويه آبروان 0916060001
مشهد رضويه پائين ولايت 0916060002
مشهد رضويه ميامي 0916060003
نيشابور زبرخان اردوغش 0917020001
نيشابور زبرخان اسحق آباد 0917020002
نيشابور زبرخان زبرخان 0917020003
نيشابور سرولايت سرولايت 0917030002
نيشابور سرولايت برزنون 0917030003
نيشابور مركزئ دربقاضي 0917040001
نيشابور مركزئ فضل 0917040003
نيشابور مركزئ مازول 0917040004
نيشابور مركزئ بينالود 0917040005
نيشابور ميان جلگه بلهرات 0917050001
نيشابور ميان جلگه عشق آباد 0917050002
نيشابور ميان جلگه غزالي 0917050003
چناران گلبهار بيزكي 0918010001
چناران گلبهار گلمكان 0918010003
خواف مركزئ نشتيفان 0919020001
چناران مركزئ چناران 0918020001
چناران مركزئ رادكان 0918020002
چناران مركزئ بقمج 0918020003
خواف سنگان پائين خواف 0919010001
خواف سنگان بستان 0919010003
خواف مركزئ ميان خواف 0919020002
سرخس مرزداران پل خاتون 0920010001
سرخس مرزداران گل بي بي 0920010002
سرخس مرزداران مرزداران 0920010003
سرخس مركزئ تجن 0920020001
خواف جلگه زوزن زوزن 0919030001
خواف جلگه زوزن كيبر 0919030002
خواف سلامي بالاخواف 0919040001
خواف سلامي سلامي 0919040002
فريمان مركزئ فريمان 0922020003
بردسكن انابد درونه 0923010001
سرخس مركزئ خانگيران 0920020002
سرخس مركزئ سرخس 0920020003
فريمان قلندرآباد سفيدسنگ 0922010001
فريمان قلندرآباد قلندرآباد 0922010002
فريمان مركزئ بالابند 0922020001
فريمان مركزئ سنگ بست 0922020002
بردسكن انابد صحرا 0923010002
بردسكن مركزئ كنارشهر 0923020001
بردسكن مركزئ كوهپايه 0923020002
بردسكن شهرآباد جلگه 0923030001
بردسكن شهرآباد شهرآباد 0923030002
رشتخوار جنگل جنگل 0927010001
رشتخوار جنگل شعبه 0927010002
رشتخوار مركزئ آستانه 0927020001
رشتخوار مركزئ رشتخوار 0927020002
خليل آباد مركزئ حومه 0929020001
كلات زاوين پساكوه 0928010001
كلات زاوين زاوين 0928010002
كلات مركزئ كبودگنبد 0928020001
كلات مركزئ هزارمسجد 0928020002
خليل آباد ششطراز ششطراز 0929010001
خليل آباد ششطراز كوير 0929010002
خليل آباد مركزئ رستاق 0929020002
مه ولات شادمهر ازغند 0930010001
مه ولات شادمهر مه ولات شمالي 0930010002
مه ولات مركزئ حومه 0930020001
مه ولات مركزئ مه ولات جنوبي 0930020002
بجستان مركزي بجستان 0931010001
بجستان مركزي جزين 0931010002
بجستان يونسي يونسي 0931020001
بجستان يونسي سردق 0931020002
بينالود طرقبه طرقبه 0932010001
بينالود طرقبه جاغرق 0932010002
بينالود شانديز شانديز 0932020001
بينالود شانديز ابرده 0932020002
فيروزه مركزي تخت جلگه 0933010001
فيروزه طاغنكوه طاغنكوه جنوبي 0933020002
فيروزه مركزي فيروزه 0933010002
فيروزه طاغنكوه طاغنكوه شمالي 0933020001
جغتاي مركزي جغتائ 0934010001
جغتاي مركزي دستوران 0934010002
جغتاي هلالي پائين جوين 0934020001
جغتاي هلالي ميان جوين 0934020002
زاوه مركزي زاوه 0935010001
زاوه مركزي صفائيه 0935010002
زاوه سليمان ساق 0935020001
زاوه سليمان سليمان 0935020002
جوين مركزي بالاجوين 0936010001
جوين مركزي پيراكوه 0936010002
خوشاب مشكان مشكان 0938020001
جوين عطاملك زرين 0936020001
جوين عطاملك حكم آباد 0936020002
باخرز مركزي مالين 0937010001
باخرز مركزي دشت ارزنه 0937010002
باخرز بالا ولايت بالاولايت 0937020001
باخرز بالا ولايت اشتين 0937020002
خوشاب مركزي سلطان آباد 0938010001
خوشاب مركزي رباط جز 0938010002
خوشاب مركزي طبس 0938010003
خوشاب مشكان يام 0938020002
داورزن مرکزي کاه 0939010001
داورزن مرکزي مزينان 0939010002
داورزن باشتين باشتين 0939020001
داورزن باشتين مهر 0939020002